standardy

Procedura certyfikacyjna dla akredytowanej certyfikacji systemów zarządzania jest zgodna z wymaganiami normy ISO 17021 oraz dokumentów obligatoryjnych IAF oraz związanych norm odniesienia, jak np. ISO/IEC 27006 – w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji, itd.

W przypadku zainteresowania procesem certyfikacji systemu zarządzania, należy:

  • Wypełnić „Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji” (Wniosek) w zakładce „ZAPYTANIE OFERTOWE” online, po którym należy spodziewać się rozmowy z naszym przedstawicielem aby potwierdzić lub rozszerzyć otrzymane dane, lub wypełnić i wysłać załączony wniosek w formacie Worda.
  • Po otrzymaniu „Wniosku” przygotujemy propozycję ofertę na certyfikację systemu zarządzania („Oferta”).
  • Po zaakceptowaniu (podpisaniu i odesłaniu) „Oferty” przez Państwa przygotujemy umowę certyfikacyjną wraz z kontraktem i wytycznymi użytkowania znaków certyfikacyjnych „Umowa”.
  • Po podpisaniu „Umowy” przez obie strony umowy, staje się ona ważna i wiążąca – jest zawarta na okres 3 lat (okres ważności certyfikatu jest również 3 lata)
  • W ciągu 3 lat związania „Umową” wykonujemy 1 audyt certyfikacyjny oraz 2 audyty nadzoru (patrz poniżej)

Z punktu widzenia jednostki certyfikacyjnej, jak QSCert proces certyfikacji systemów zarządzania ma następujące etapy:

Etap przygotowania

Audyt certyfikacyjny – 1. etap

Audyt certyfikacyjny – 2. etap

Przyznanie certyfikatu

Etap przygotowania

Jest to etap, obejmujący prace przygotowawcze związane z audytem. Jednostka certyfikująca powinna powołać zespół audytowy, który będzie odpowiedzialny za wykonanie i udokumentowanie audytu.

Audyt certyfikacyjny – 1. etap

Realizowany jest po to aby uzyskać wystarczające informacje, oraz ich weryfikację, że podstawowe wymagania dla prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania zostały wdrożone. Audytor wiodący weryfikuje dokumentację systemową dotyczącą wymagań odpowiednich norm i przepisów związanych.

Audyt certyfikacyjny – 2. etap

Audyt Certyfikacja odbywa się w miejscu w siedzibie klienta, i w miejscach wykonywania działalności biznesowej wskazanej w umowie. Proces realizacji audytu składa się z następujących etapów:

  • Przygotowanie (Program) – audytor wiodący opracowuje program z harmonogramem i wymaganiami dla poszczególnych procesów, komórek organizacyjnych, ludzi.
  • Realizacja – proces wykonywania audytu, zbierania dowodów obiektywnych, wywiadów audytowych.
  • Zamknięcie – na spotkaniu zamykającym zespołu audytowego z przedstawicielami kierownictwa certyfikowanej organizacji audytor wiodący ocenia proces audytu oraz określa terminy eliminacji niezgodności, gdy ma to zastosowanie.
  • Ocena – dokumentem wyjściowym z audytu certyfikacyjnego jest raport z audytu. Raport opracowany przez audytora wiodącego, który odpowiada również za jego kompletność i dokładność. Audytor wiodący jest zobowiązany włączyć wszystkie uwagi audytorów i ekspertów technicznych, którzy brali udział w audycie, do sprawozdania, po ich omówieniu.

Przyznanie certyfikatu

Jeśli Dyrektor Jednostki Certyfikującej nie odkryje żadnych poważnych przeszkód, które są w sprzeczności z przedstawionymi ustaleniami audytorów podanymi w sprawozdaniu z audytu certyfikacyjnego, na bazie wniosku audytora wiodącego do udzielenia certyfikatu, Dyrektor wydaje spójne oświadczenie dla wystawiany jest certyfikat zgodności systemu zarządzania z określonym standardem.

Audyty nadzoru

Jednostka certyfikująca QSCert wykonuje audyty raz w roku w okresie ważności wydanego certyfikatu. Przeprowadzane są 2 audyty nadzorcze i dokumentowane w analogiczny sposób jak audyt certyfikacyjny. Audytor wiodący opracowuje raporty z audytu nadzoru.

Przeniesienie akredytowanej certyfikacji

Przeniesienie akredytowanej certyfikacji oznacza uznanie istniejącego i ważnego certyfikatu systemu zarządzania przyznanego przez inny akredytowaną jednostkę certyfikacyjną i ma na celu przyznanie certyfikatu przez QSCert.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół QSCert

“Jedyną stałą rzeczą w życiu jet zmiana”

Peter F. Drucker

Przewiń do góry