Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

CSR„Ceną wiel­kości jest odpowiedzialność…”
Winston Churchill

Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu należy do tych zagadnień, które obecnie znajdują się w centrum zainteresowania zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania. Społeczna odpowiedzialność może być traktowana jako instrumentarium wspierające realizację zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa. CSR pozwala doskonalić funkcjonowanie organizacji, wskazuje kierunek działania dla przedsiębiorstw świadomych swoich wpływów społecznych i środowiskowych przez umacnianie relacji z różnymi grupami interesariuszy.

W odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby Klientów w obszarze CSR nasz zespół przygotował ofertę usług w następujących obszarach:

Certyfikacja personelu:

Kursy licencjonowane (PECB) włączające egzamin kwalifikacyjny oraz sesje egzaminacyjne (w przypadku wyboru opcji self-study) w następujących obszarach kompetencji (więcej w zakładce CRK):

  • ISO 26000 Lead Implementer
  • ISO 26000 Lead Auditor

Usługi audytorskie:

  • Audyt wewnętrzny w oparciu o ryzyka w obszarze polityki CSR
  • Audyt wewnętrzny w oparciu o wytyczne ISO 26000
  • Audyt drugiej strony w obszarze realizacji polityki CSR

Usługi wsparcia:

  • Pre-assesment rozwiązań organizacyjnych w kontekście wytycznych ISO 26000
  • Facylitacja sesji roboczych zespołu projektowego (implementacja CSR)
  • Facylitacja sesji konsultacyjnych z Interesariuszami

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół Centre of Excellence (CoE)