...

AI Akt a ISO 42001

Zrozumienie Aktu o Sztucznej Inteligencji UE: Nasz krótki przewodnik

Unia Europejska jest na czele regulacji technologii sztucznej inteligencji (AI), dążąc do równowagi między innowacjami a bezpieczeństwem i standardami etycznymi. Akt o AI, zaproponowany przez Komisję Europejską, jest znaczącym krokiem w tym kierunku. Ten artykuł przedstawia kluczowe aspekty Aktu o AI, w tym jego zakres, klasyfikację systemów AI, wpływ na ChatGPT, nałożone obowiązki, zalety oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów. Dodatkowo, omówimy, jak ISO/IEC 42001:2023 może wspierać wdrażanie Aktu o AI oraz jakie zagrożenia mogą się z nim wiązać.

Czym jest Akt o AI i co obejmuje?

Akt o AI to ramy regulacyjne zaproponowane przez Komisję Europejską, mające na celu zapewnienie, że technologie AI są bezpieczne, przejrzyste i respektują podstawowe prawa. Regulacja dotyczy różnych systemów AI, zwłaszcza tych, które stwarzają wyższe ryzyko dla zdrowia, bezpieczeństwa i podstawowych praw. Poprzez określenie wymagań dla różnych poziomów ryzyka, Akt o AI ma na celu złagodzenie potencjalnych szkód, jednocześnie wspierając innowacje w UE.

Jak akt o AI klasyfikuje systemy AI?

Akt o AI klasyfikuje systemy AI na cztery kategorie ryzyka: nieakceptowalne ryzyko, wysokie ryzyko, ograniczone ryzyko i minimalne ryzyko. Systemy o nieakceptowalnym ryzyku, takie jak ocena społeczna przez rządy, są całkowicie zakazane. Systemy wysokiego ryzyka, które obejmują zastosowania AI w infrastrukturze krytycznej, edukacji, zatrudnieniu i egzekwowaniu prawa, muszą spełniać rygorystyczne wymagania. Systemy o ograniczonym ryzyku podlegają określonym obowiązkom w zakresie przejrzystości, podczas gdy systemy o minimalnym ryzyku, takie jak większość aplikacji konsumenckich, są w dużej mierze zwolnione z obciążeń regulacyjnych.

Ai Act

Akt o AI i ChatGPT: jaki jest wpływ?

ChatGPT, jako konwersacyjna AI opracowana przez OpenAI, znajduje się w kategorii, która może podlegać różnym poziomom kontroli zgodnie z Aktem o AI, w zależności od jego zastosowania. Do ogólnego użytku, ChatGPT prawdopodobnie będzie uważany za system o ograniczonym ryzyku, wymagający środków przejrzystości, takich jak jasne ujawnienie jego natury jako AI. Jednakże, jeśli będzie używany w kontekstach o wyższej stawce, takich jak udzielanie porad medycznych lub prawnych, może podlegać surowszym regulacjom w celu zapewnienia dokładności i bezpieczeństwa.

Jakie obowiązki nakłada Akt o AI?

Akt o AI nakłada kilka obowiązków na twórców i użytkowników systemów AI, zwłaszcza tych klasyfikowanych jako wysokie ryzyko. Obejmuje to rygorystyczne procesy testowania i dokumentowania, zapewniające dokładność, niezawodność i bezpieczeństwo systemów AI, oraz wdrażanie solidnych środków zarządzania danymi. Dodatkowo, organizacje muszą utrzymywać dokładną dokumentację, aby wykazać zgodność i dostarczać użytkownikom jasne informacje na temat możliwości i ograniczeń AI.

Jak ISO/IEC 42001:2023 może wspierać wdrażanie Aktu o AI

ISO/IEC 42001:2023 to międzynarodowy standard, który zapewnia wytyczne dotyczące rozwoju, wdrażania i utrzymania systemów AI. Oferuje kompleksowe ramy zarządzania technologiami AI, kładąc nacisk na zarządzanie jakością, zarządzanie ryzykiem i ciągłe doskonalenie. Dostosowanie się do ISO/IEC 42001:2023 pozwala organizacjom skutecznie spełniać wymagania Aktu o AI. Standard wspiera wdrażanie Aktu o AI w kilku aspektach:

 1. Zarządzanie ryzykiem: ISO/IEC 42001:2023 pomaga organizacjom identyfikować i minimalizować ryzyka związane z systemami AI, zgodnie z naciskiem Aktu o AI na zastosowania wysokiego ryzyka.
 2. Zapewnienie jakości: Standard gwarantuje, że systemy AI są rozwijane i utrzymywane zgodnie z wysokimi standardami jakości, wspierając wymagania Aktu o AI dotyczące dokładności, niezawodności i bezpieczeństwa.
 3. Dokumentacja i przejrzystość: ISO/IEC 42001:2023 zapewnia wytyczne dotyczące kompleksowej dokumentacji, co jest kluczowe dla wykazania zgodności z Aktem o AI. Promuje również przejrzystość w działaniach systemów AI.
 4. Zarządzanie danymi: Standard obejmuje solidne praktyki zarządzania danymi, zapewniając, że dane wykorzystywane w systemach AI są bezpieczne, dokładne i etycznie zarządzane, zgodnie z wymogami Aktu o AI.
 5. Ciągłe doskonalenie: Poprzez promowanie kultury ciągłego doskonalenia, ISO/IEC 42001:2023 pomaga organizacjom zachować zgodność z ewoluującymi regulacjami i utrzymywać wysokie standardy w dłuższym okresie.
AI Act, ISO 42001

Zalety wprowadzenia aktu o AI

Wprowadzenie Aktu o AI przynosi wiele korzyści. Ustanawia jasne ramy regulacyjne, które promują zaufanie do technologii AI, zachęcając do ich szerszego stosowania. Poprzez określenie standardów bezpieczeństwa i etyki, Akt o AI ma na celu zapobieganie szkodom i ochronę podstawowych praw. Co więcej, pozycjonuje UE jako lidera w zakresie zarządzania AI, potencjalnie wpływając na globalne standardy i wspierając innowacje w odpowiedzialny sposób.

Konsekwencje nieprzestrzegania aktu o Ai

Nieprzestrzeganie Aktu o AI może prowadzić do znaczących konsekwencji dla organizacji. Obejmują one wysokie grzywny, które mogą sięgać nawet 6% globalnego rocznego obrotu za poważne naruszenia. Poza karami finansowymi, nieprzestrzeganie przepisów może skutkować uszkodzeniem reputacji, utratą zaufania konsumentów i potencjalnymi działaniami prawnymi. Surowe środki egzekucyjne podkreślają znaczenie przestrzegania przepisów, aby uniknąć tych konsekwencji.

Zagrożenia związane z nowymi regulacjami

Pomimo wielu zalet, wprowadzenie Aktu o AI niesie ze sobą pewne zagrożenia:

 1. Hamowanie Innowacji: Surowe regulacje mogą zniechęcać małe i średnie przedsiębiorstwa do inwestowania w rozwój AI, obawiając się wysokich kosztów i skomplikowanych procedur zgodności.
 2. Wzrost Kosztów: Spełnienie wymagań regulacyjnych może zwiększyć koszty dla firm, szczególnie tych, które muszą dostosować swoje systemy do nowych standardów.
 3. Ryzyko Przeregulowania: Istnieje obawa, że zbyt szczegółowe regulacje mogą ograniczać elastyczność i dynamikę rozwoju technologii AI, co może skutkować utratą konkurencyjności na globalnym rynku.
 4. Wyzwania Technologiczne: Niektóre wymagania Aktu o AI mogą być trudne do wdrożenia z technicznego punktu widzenia, co może opóźnić wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na rynek.

5. Zagrożenia dla Prywatności: Skupienie się na zgodności z regulacjami może prowadzić do gromadzenia i przetwarzania dużej ilości danych osobowych, co niesie ryzyko naruszeń prywatności.

Ai Act

Podsumowanie

Akt o AI stanowi kluczowy krok w regulacji AI w Unii Europejskiej, mając na celu równowagę między innowacjami a standardami etycznymi i bezpieczeństwem. Poprzez klasyfikację systemów AI na podstawie ryzyka, nałożenie określonych obowiązków oraz określenie jasnych konsekwencji za nieprzestrzeganie przepisów, Akt dąży do stworzenia zaufanego ekosystemu AI. ISO/IEC 42001:2023 zapewnia cenne wsparcie we wdrażaniu Aktu o AI, umożliwiając organizacjom skuteczne spełnianie wymagań regulacyjnych. Jednak nowe regulacje niosą ze sobą także pewne zagrożenia, które należy uwzględnić. W miarę jak technologie AI nadal się rozwijają, Akt o AI, wspierany przez międzynarodowe standardy, odegra kluczową rolę w kształtowaniu ich rozwoju i wdrażania, zapewniając korzyści dla społeczeństwa przy jednoczesnym minimalizowaniu potencjalnych ryzyk.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence & QSCert

Bibliografia:

 1. The AI Act Explorer – https://artificialintelligenceact.eu/ai-act-explorer/#weglot_switcher;
 2. EUR-Lex – Oficjalna strona: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206
 3. ISO/IEC 42001:2023 Information technology — Artificial intelligence — Management system – https://www.iso.org/standard/81230.html
Scroll to Top