doktorzy

W poprzednim okresie perspektywy finansowej UE Inteligentne specjalizacje (lub specjalizacje regionalne) jako nowy instrument Unii Europejskiej zobowiązywał regiony państw członkowskich do wybrania tych obszarów, w których chcą się specjalizować i podnosić konkurencyjność. Na rozwój inteligentnych specjalizacji regionów była przeznaczona największa pula funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Jaki był efekt tych decyzji pokaże czas.
Dziś jednak zmagamy się z innymi problemami. Niestety rok 2020 zapisze się jako rok pandemii SARS-COV-2, który pokazał realną wydolność ochrony zdrowia, i która reformowana od 30 lat dalej wymaga zmian systemowych.
Niezależnie od tych trudności postanowiliśmy wydzielić tematykę ochrony zdrowia z całego zakresu świadczonych usług certyfikacyjnych i doradczych jako dowód naszego zaangażowania w tym obszarze i chęci zbudowania wokół naszych usług interesariuszy oddanych sprawie budowania realnej jakości w świadczonych usługach zdrowotnych. Tym bardziej, że mamy unikalny zespół audytorów medycznych, aktywnie pracujący z pacjentami na co dzień.
Naszą aktywność na rynku medycznym będziemy realizować nie tylko poprzez wspieranie programów transferu nowoczesnych standardów organizacyjnych, ale także poprzez promocję zmiany postaw i zachowań personelu medycznego, budowania kultury organizacyjnej wspieranej różnymi standardami systemów zarządzania, standardami akredytacyjnymi – krajowymi (CMJ) i międzynarodowymi (np. AACI), a także nowoczesnymi narzędzi wspierającymi zarządzanie, jak Lean Healthcare oraz zarządzanie ryzykiem. Poniżej kilku paragrafach przedstawiamy nasze propozycje dla placówek ochrony zdrowia.

Certyfikacja podmiotów medycznych

Obok akredytacji CMJ certyfikacja systemów zarządzania jakością jest najbardziej uznaną formą oceny systemu jakości w podmiotach leczniczych. Chociaż kontekst ich jest różny, to wspólnie tworzą komplementarny system budowania świadomości i gwarancji jakościowej. Mimo, że żadna organizacja nie jest wolna od błędów, to dobrze wdrożony system zawsze będzie pomocnym narzędziem w rozwiązywaniu problemów i doskonaleniu organizacji. Bardzo istotnym elementem jakości audytu są kompetencje i komunikacja. Dlatego też dobór kadry audytorskiej odbywa się w oparciu o uznane kompetencje, doświadczenie i doskonałą komunikację, tak by klient czuł się partnerem i podmiotem certyfikacji, i nie miał poczucia kontroli lecz partnerstwa. Audytorzy są czynnymi na rynku ekspertami, menedżerami, specjalistami w placówkach opieki zdrowotnej.

Audytorzy QSCert posiadają dobre przygotowanie w zakresie pozostałych standardów jakościowych w ochronie zdrowia, gdyż jako nieliczni posługują się pozostałymi standardami i przewodnikami branżowymi, jak EN 15224, IWA 1 a także akredytacji krajowej CMJ. Certyfikacja w QSCert spełnia wymagania Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Polskie przedstawicielstwo QSCert, tworzą osoby aktywnie działający na rynku usług certyfikacyjnych od ponad 20 lat, będący jednocześnie członkami branżowych stowarzyszeń. W ochronie zdrowia QSCert wydało ponad 150 certyfikatów.

CoE_QSCert-ISO_9001
ISO 9001 dla podmiotów leczniczych – Efektywność procesów, ciągłe doskonalenie, Bezpieczeństwo pacjenta, Ryzyko, Jakość procesów klinicznych, zarządczych i wspomagających to główne aspekty towarzyszące temu standardowi, który pozwala budować trwałą kulturę organizacyjną
CoE_QSCert-ISO_14001_HC_2021
ISO 14001 dla podmiotów leczniczych – Zrozumienie wpływu i oddziaływania własnego oraz dostawców na środowisko i zagrożenia z nimi związane, wykorzystanie narzędzi kontrolnych w zarządzaniu czynnikami oddziaływania na środowisko, spełnianie wymogów prawnych i sprostanie oczekiwaniom interesariuszy, to niektóre z korzyści
CoE_QSCert-ISO_45001_HC_2021
ISO 45001 dla podmiotów leczniczych – Aby identyfikować, rozumieć i kontrolować zagrożenia istniejące w podmiocie leczniczym , mogące spowodować urazy, choroby zawodowe, i inne straty. Zmniejszać prawdopodobieństwo występowania strat w organizacji w wyniku wypadków, chorób zawodowych, awarii, roszczeń po wypadkach zarówno zgłaszanych przez pracowników , jak i pacjentów
CoE_QSCert-ISO_27001_HC_2021
ISO /IEC 27001 dla podmiotów leczniczych – Zarządzaniu informacjami będącymi w posiadaniu podmiotu leczniczego, Pozostawaniu w zgodności z ważnymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi, Zapewnieniu ciągłości działania w przypadku incydentów związanych z ochroną danych. Przekonaniu i zapewnieniu wszystkich interesariuszy, że informacje poufne są bezpieczne
CoE_QSCert-EN_15224_HC_2021
EN 15224 tylko dla podmiotów leczniczych – Pierwsza w pełni dostosowana do specyfiki branży medycznej nakładka na normę ISO 9001. Wprowadza kilka bardzo ciekawych pojęć do systemu zarządzania – 11 cech jakościowych i ryzyko kliniczne. Mimo, że nie posiada ścieżki akredytacyjnej, może stanowić bardzo ciekawą ścieżkę do upowszechnienia zarządzania ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia

Wycena procesu certyfikacji jest bezpłatna, a zapytanie można złożyć bezpośrednio ze strony internetowej wypełniając formularz online lub przesyłając wypełniony wniosek lub skontaktować się aby wspólnie opisać wszystkie parametry potrzebne do opracowania oferty.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół QSCert-PolandAACI_Helathcare_logo

American Accreditation Commission International (AACI) jest jedną z najbardziej doświadczonych organizacji w świadczeniu usług akredytacyjnych. Naszą misją jest przyczynianie się do rozwijania zorientowanych na osobę standardów usług medycznych oraz poprawy bezpieczeństwa, dobrobytu, jakości życia i jakości opieki medycznej na całym świecie.
AACI dostarcza wiedzy z całego świata w celu opracowania standardów opieki zdrowotnej zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami.

Naszą wizja to świat bez błędów medycznych.

Wspieramy rządy i organizacje ochrony zdrowia, jak również partnerów i pracowników ochrony zdrowia w celu poprawy zdrowia, jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości usług na całym świecie. Dostarczamy akredytację i certyfikację usługi klinicznych wspomagających organizacje opieki zdrowotnej w zarządzaniu ich ryzykami i poprawie opieki zorientowanej na pacjenta.

Nasze usługi świadczone są przez pracowników ochrony zdrowia i przedstawicieli kierownictwa, którzy mogą służyć konstruktywną poradą swoim kolegom na całym świecie. Zespół Ekspertów AACI obejmuje lekarzy, pielęgniarki, administratorów zdrowia, ekspertów środowiska fizycznego i pokrewnych pracowników ochrony zdrowia z bogatą wiedzą “w rękach” i doświadczeniem w obszarze usług zdrowotnych.

Eksperci AACI oferują obiektywną perspektywę i pomagają klientom w ocenie wydajności względem najlepszych międzynarodowych praktyk i standardów. Znają biznes, którym się zajmujecie i rozumieją wyzwania i zagrożenia z jakimi się zmagacie. Pracownicy AACI przechodzą jedne z najbardziej rygorystycznych kursów i programów kwalifikacji w sektorze opieki zdrowotnej. Nasi asesorzy znają lokalne potrzeby, zasady i przepisy.

doktor

Znamy się na ochronie zdrowia! (We Know Healthcare)

Zrewolucjonizowaliśmy sposób interakcji asesorów z klientami. Nasz sukces był napędzany przez ich pasję dla jakości i bezpieczeństwa pacjenta.

John D Bell, MD, Prezes AACI

IEEA_Final_Logo_Award_Organisation_2018-2022
IEEA_Final_Logo_Award_Standards_2019-2023
IEEA_surveyor_2024

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół Centre of Excellence

Standardy Certyfikacji Doskonałości Klinicznej pomagają zarządzać programem konkretnych obszarów medycznych. Pomaga to utrzymać stały, wysoki poziom jakości, przy użyciu efektywnego doskonalenia wyników opartych o dane. Nasze portfolio usług certyfikacji doskonałości zostało zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania każdej organizacji, która pragnie wykazać zgodność ich systemów zarządzania. Spełnienie Klinicznych Standardów Akredytacji AACI to osiągnięcie, za które przyznawany jest Platynowy Medal Akredytacji AACI.

Acute Stroke Certification

AACI_CEC_Acute_Stroke
Certyfikacja Centrum Udarowego jest okazją dla organizacji opieki zdrowotnej świadczących interwencyjne leczenie udarów do zamanifestowania swojego zaangażowania w doskonałość. Standardy Certyfikacji pomagają zorganizować program zarządzania doskonałości klinicznej dla udaru. Pomaga to utrzymać stały, wysoki poziom jakości, przy użyciu efektywnego opartego o dane doskonalenia wyników działalności. Osiągnięcie doskonałości klinicznej oznacza, że dostarczane usługi posiadają elementy konieczne do osiągnięcia długoterminowego sukcesu w poprawie wskaźników i wyników klinicznych.

Endoscopy Services Clinical Certification

AACI_CEC_Endoscopy_services
AACI opracowało ten standard kliniczny w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie i najczęstsze niezgodności, które pojawiły się w ciągu ostatnich 15 lat w oddziałach endoskopii na całym świecie. Celem tego standardu jest przedstawienie wytycznych dotyczących czyszczenia wstępnego, sprawdzania szczelności, czyszczenia, przechowywania, dezynfekcji wysokiego poziomu i / lub sterylizacji endoskopów giętkich przewodu pokarmowego, bronchoskopów giętkich, endoskopów chirurgicznych giętkich (np. Ureteroskopy giętkie), i półsztywne endoskopy operacyjne (np. choledochoskopy) w placówkach służby zdrowia.

Stroke Shield Certification

AACI_CEC_Stroke_shield
Certyfikat doskonałości klinicznej po udarze nie tylko zapewnia odpowiednie narzędzia i protokoły potrzebne do zapewnienia najwyższej jakości opieki po udarze, ale także daje poczucie bezpieczeństwa otaczającej społeczności, w tym mieszkańcom, członkom rodziny, pracownikom, zarządzającym placówkami opieki zdrowotnej (szpitale, ośrodki odwykowe, gabinety lekarskie) i innym potencjalnym klientom. Marketingowe skutki tego zapewnienia i świadomości mogą okazać się niezwykle cenne same w sobie. Około 27% mieszkańców placówek opiekuńczych za powód ich opuszczenia uważa niezadowolenie z jakości opieki, dlatego lepsza opieka po udarze byłaby bardzo pomocna w utrzymaniu mieszkańców, przy harmonijnym wzroście średniej długości pobytu i zadowolenia klientów. Zdrowie, bezpieczeństwo, szczęście i jakość życia mieszkańców placówek przyniosłaby ogromne korzyści dla wszystkich interesariuszy.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Zespół Centre of Excellence
AACI_@TRUST-Mark
AACI jest zaangażowana w poprawę jakości informacji medycznych, które są dostępne dla opinii publicznej, pacjentów oraz pracowników służby zdrowia i opieki. Sieć jest pełna nieuzasadnionych i często szkodliwych informacji dotyczących Twojego zdrowia i dobrostanu. AACI Medical Content Certification ma na celu zapewnienie „humbug repellent”, dzięki czemu możesz mieć pewność i wyższy stopień niezawodności w wyszukiwaniu wiarygodnych informacji na certyfikowanej witrynie internetowej. Certyfikacja treści medycznych została opracowana, aby zachęcić do rozpowszechniania wysokiej jakości informacji zdrowotnych wśród pacjentów i specjalistów oraz ogółu społeczeństwa. Ma również na celu promowanie najnowszych i najbardziej odpowiednich danych medycznych za pośrednictwem Internetu. Certyfikacja treści medycznych to usługa świadczona producentom witryn internetowych, dzięki której ich klienci mogą mieć wysoki poziom pewności i pewności, że treść ich adresu URL jest prawidłowa. W ten sposób pomagamy zapewnić jakość i obiektywną, przejrzystą informację medyczną dla internautów.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Zespół Centre of Excellence

Inne usługi AACI Healthcare

Zajrzyj na stronę https://aacihealthcare.com gdzie znajdziesz więcej aktywności w obszarze ochrony zdrowia. Usługi te nie zawsze są jednak łatwo przenaszalne na polską rzeczywistość, dlatego pozostawiamy je potrzebom rynku. Gdyby zaszła konieczność ich transferu do Polski, nasz zespół jest gotowy aby podjąć się takiego trudu. Trzeba mieć jednak świadomość, że usługi te mogą być wtedy świadczone przez międzynarodowy zespół asesorów.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół Centre of Excellence

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół Centre of Excellence

“Ludzie sukcesu uczą się i rozwijają, ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą”

Harv Eker

Przewiń do góry