...

SOFTWARE BowTieXP

W ramach partnerstwa biznesowego dostarczamy oprogramowanie do analizy ryzyka firmy Wolters Kluwer Enablon (dawniej: CGE Risk Management Solutions B.V.) zapewniając wsparcie szkoleniowe i projektowe. W pakiecie programów Wolters Kluwer Enablon dostępne są następujące moduły główne: BowTieXP, AuditXP, IncidentXP. Pozostałe dodatki i oprogramowanie stanowią komplementarne rozszerzenia flagowego produktu BowTieXP. Zapewniamy naszym klientom narzędzia, które sami stosujemy.

bt

BowTieXP – analiza ryzyka

BowTieXP to narzędzie oceny ryzyka nowej generacji, które do oceny ryzyka wykorzystuje metodę Bowtie. BowTieXP jest unikalnym oprogramowaniem, który w swojej zdolności służy do przedstawienia złożonego ryzyka w sposób zrozumiały. A obecnie BowTieXP pozwala również na tworzenie szczegółowych planów poprawy w oparciu o analizę ryzyka.

Uporządkuj wiedzę z zakresu bezpieczeństwa aby zwiększyć świadomość ryzyka. 

Podsumuj dotychczasowe badania bezpieczeństwa. Wyzwaniem może być dostrzeżenie ogólnego obrazu przez plątaninę przeprowadzanych badań bezpieczeństwa. Diagramy BowTie dostarczają podsumowania wszystkich tych badań wyciągając kluczowe informacje i dając na nie dobry pogląd. W tym procesie, luki w pierwotnych badaniach bezpieczeństwa wypływają na powierzchnię aby uzupełnić je podczas warsztatów BowTie.

Odkryj nowe kwestie operacyjne. Często zdarza się, że nowe spostrzeżenia, które nie zostały zidentyfikowane innymi metodami będą pojawiać się podczas warsztatów BowTie. Wysoce obrazowy i interaktywny charakter budowania BowTie zapewnia maksymalne zaangażowanie pracowników operacyjnych. Ponieważ diagramy BowTie tworzone są przez pracowników operacyjnych, zawierają istotne informacje, a personel ma poczucie własności i akceptacji tych diagramów.

Przedstaw swój System Zarządzania Bezpieczeństwem na diagramie BowTie. Możesz zbudować system zarządzania bezpieczeństwem, który jest zakorzeniony w analizie ryzyka Bowtie. Możesz dotrzeć do powodów podjęcia każdego działania. System Zarządzania Bezpieczeństwem istnieje przede wszystkim w identyfikacji krytycznych działań bezpieczeństwa podjętych w celu zapewnienia ciągłej integralności barier ryzyka. W diagramie BowTie, każdy może zobaczyć kontekst ryzyka wraz z działaniami.

Wykonaj następny krok w ocenie ryzyka z oprogramowaniem BowTie – Efektywność bariery. Efektywność barier daje natychmiastowy obrazowy wgląd w moc Twoich barier (środków kontroli ryzyka, zabezpieczeń).

Rodzaj bariery. Korzystanie z różnych rodzajów barier zwiększy siłę organizacji, poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w trybie wspólnym. Odpowiedzialność bariery. Uczynienie ludźmi odpowiedzialnymi za bariery sprawia, że to co każdy powinien robić, aby pracować bezpiecznie jest przejrzyste.

ocena ryzyka

Ocena ryzyka. Zastosuj matryce ryzyka do obrazowej oceny tego, czy kontrolowałeś wszystkie swoje ryzyka. Matryce mogą być łatwo dostosowane do standardów firmy. Ocena ryzyka nieodłącznego i ryzyka szczątkowego pozwala na wykazanie poprawy poziomu ryzyka.

Zalecenia. BowTieXP promuje istotne usprawnienia organizacyjne. Diagramy BowTie mogą wyróżnić obszary, w których kontrola organizacyjna jest słaba, umożliwiając przydzielenie zasobów w tych obszarach, w których prawdopodobne jest zdobycie największych korzyści. Diagramy BowTie zostały również wykorzystane w celu zapewnienia, że istotne bariery nie ucierpią w przypadku reorganizacji, fuzji lub przejęcia przedsiębiorstwa.

Komunikacja ryzyka nigdy nie była prostsza

Diagramy BowTie są łatwe do odczytania i zrozumienia, co sprawia, że komunikacja ryzyka jest skuteczna i zrozumiała.

Łatwość zrozumienia może być jednym z najbardziej przekonujących argumentów dla BowTie. Ludzie naprawdę rozumieją analizę ryzyka, ponieważ jest ona na odpowiednim poziomie abstrakcji. Do rozprowadzania diagramów BowTie organizacje wykorzystują na przykład plakaty, kieszonkowe książki i ulotki, aby podkreślić główne kwestie kontroli ryzyka. Internetowe diagramy BowTie stanowią też coraz większą część szkolenia on-line oraz systemów informacyjnych. To pozwala zapewnić, że komunikacja ryzyka jest w pełni włączona w organizację. W komunikacji ryzyka stale okazuje się, że obraz wyraża więcej niż tysiąc słów.

Poza tym, że jest łatwy do zrozumienia, diagram BowTie zapewnia także przegląd i wgląd, którego nie uzyska się za pomocą żadnej innej analizy czy oceny ryzyka. Jest to spowodowane tym, że diagram BowTie rzeczywiście zmniejsza złożoność do rozsądnych rozmiarów, bez utraty kontekstu i skupia się na najważniejszych elementach. Każda zbyt częsta analiza ryzyka może stawać się coraz bardziej skomplikowana, a ludzie w organizacji przestaną akceptować wzrost złożoności. Diagramy BowTie unikają tego i zapewniają, że wszyscy są na bieżąco zaangażowani przez utrzymywanie złożoności na odpowiednim poziomie.

Diagramy BowTie mogą być również wykorzystywane do wykazania, że zagrożenia są kontrolowane. Umożliwia to przekonanie zarządu, że ryzyko jest odpowiednio zarządzane, co było pierwotnym motorem dla wdrożenia tego podejścia w np. w firmie Shell w połowie lat dziewięćdziesiątych. Diagramy BowTie były stosowane z powodzeniem w oficjalnych raportach bezpieczeństwa generowanych dla wykazania zgodności z Europejską Dyrektywą dla nabrzeżnego przemysłu chemicznego w firmie Seveso II

Kontekst organizacji

Przywództwo

Planowanie

Wsparcie

Działania operacyjne

Ocena efektów działania

Doskonalenie

audyt-bt

AuditXP – Audyt zorientowany na ryzyka

Zobrazuj wyniki Audytu na diagramie. AuditXP to dodatek do pakietu oprogramowania BowTieXP. Służy on do generowania kwestionariuszy audytowych związanych z barierami. Dodatek ten pozwala użytkownikom na łatwe generowanie pytań dotyczących barier i systemów zarządzania. Pojedyncze pytania mogą być następnie kompilowane w kwestionariusze, które mogą być wyeksportowane jako proste wypełniane listy dot. audytu w Excelu. Po zaimportowaniu wniosków z audytu, wyniki mogą być zobrazowane na diagramie. Przy wykorzystaniu BowTieServer, możliwe jest również bezpośrednie przypisanie kwestionariusza do osób, odpowiedź na pytania poprzez przyjazny dla użytkownika interfejs www, oraz automatyczne pobranie wyników.

bow-tie

AuditXP – Audyt zorientowany na ryzyka

Zamknij Cykl Deminga. Audyt jest ważnym sposobem na uzyskanie wglądu w jakość/skuteczność bariery, w celu uzyskania wczesnego ostrzeżenia przed wystąpieniem zdarzenia. Dzięki dodatkowi AuditXP, Wolters Kluwer Enablon dostarcza narzędzia do zamknięcia Cyklu Deminga. Po zdefiniowaniu barier w Twoim systemie zarządzania bezpieczeństwem (tj. etap planowania) i ich realizacji (tj. etap wykonania), wymagana jest kontrola aby zapewnić jakość bariery. Poleganie na barierach, które w rzeczywistości są nieodpowiednie może być niebezpieczne. Również, dokładne sprawdzenie barier podczas etapu sprawdzania ułatwia późniejsze wygenerowanie istotnych zaleceń (tj. etap działania)

Compliance Rules Law Regulation Policy Business Technology Conce

Zalety AuditXP

Wybraliśmy 3 główne zalety korzystania z AuditXP: Tworzenie pytań na różnych „poziomach bowtie”, zapewniając proste listy do wypełnienia w Excelu lub w Internecie i przedstawiające wyniki audytu.

Tworzenie pytań na różnych „poziomach bowtie”. Dzięki AuditXP, użytkownicy mogą generować kwestionariusze, które bezpośrednio łączą się z elementami zdefiniowanymi na diagramie BowTie. Kwestionariusze mogą być kierowane na trzech poziomach elementów:

  • Poziom bariery
  • Poziom systemu zarządzania (działań i dokumentów)
  • Uwag ogólnych
bw-aud

Na poziomie bariery, audytor bada czy integralność bariery spełnia zdefiniowane wymagania (np. czy jest na miejscu? Czy działa?). Na poziomie systemu zarządzania, oceniany może być zasadniczy system zarządzania. Poziom ten obejmuje działania takie jak: szkolenia i konserwację, ale również, czy dokumentacja jest do pary (np. instrukcje obsługi, procedury). Trzeci poziom obejmuje uwagi ogólne. Powyższe nie odnosi się bezpośrednio do elementu opisanego na diagramie BowTie, ale obejmuje bardziej ogólne uwagi, odnoszące się do różnych poziomów. Przykładem tego mogą być tematy, które wykraczają poza zakres bieżącego audytu lub tematów, które audytor uzna za warte wspomnienia (np. sposób w jaki personel się komunikuje lub stan utrzymania porządku).

Generowanie prostych list do wypełniania dot. audytu w Ms Excelu. Po stworzeniu kwestionariuszy z odpowiednio wybranych pytań, można automatycznie wygenerować arkusz Excel. Arkusz ten zawiera wszystkie pytania, kryteria i klucze odpowiedzi zdefiniowane przez użytkownika i zapewnia szybkie menu rozwijane. Audytor może po prostu wybrać odpowiedni klucz odpowiedzi. Po tym, arkusz można importować z powrotem do BowTieXP dla szybkiej analizy wyników. Aby uzyskać więcej informacji na temat przepływu pracy audytu w BowTieServer.

Zobrazowanie wyników audytu. Ponieważ audyty mogą być związane z barierami, które są zdefiniowane w diagramie BowTie, można na nim przedstawić także ich wyniki. Daje to użytkownikowi szybki przegląd graficzny stanu bariery, na podstawie wyników audytu. Obrazowe przedstawienie ułatwia fachowy pogląd na ogólną jakość bariery. Zapewnia on również aktualne informacje na temat bieżącego stanu jakości bariery. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych raportów w BowTieServer.

bow-tie

IncidentXP

Nauka z incydentów jest wyzwaniem dla większości firm. Jednym z głównych powodów tego stanu rzeczy jest fakt, że analiza przeprowadzona w sprawie incydentu nie zapewnia odpowiedniej podstawy dla wysokiej jakości zaleceń, które spowodują zmianę organizacji na lepsze chociaż będą one realistyczne. IncidentXP pomoże Ci tworzeniu zaleceń ukierunkowanych na określone bariery lub na poziom organizacyjny.

Cztery metody analizy incydentów do wyboru. Zapewnianie odpowiedniej metody do rozwiązania skomplikowanego incydentu jest kluczowe jeśli chcesz odkryć jaką lekcję powinno się wynieść z incydentu zarówno na poziomie organizacyjnym jak i operacyjnym. Cztery najbardziej znane metody analizy incydentów w oparciu o bariery zostały wybrane dla BowTieXP.

Czego dostarcza oprogramowanie? Analiza będzie kończyć się wieloma bezpośrednimi wnioskami:

  • Przegląd skuteczności barier
  • Przegląd rodzajów incydentów
  • Zalecenia, które mogą być związane z barierami, procesami, miejscami i osobami odpowiedzialnymi

Pośrednio oprogramowanie pokaże wzorce tego, gdzie system zarządzania nie działa w oczekiwany sposób i gdzie występują błędy ludzkie.

Rys. Powiązanie incydentów z diagramami bowtie
Dla jakich organizacji odpowiednie jest nasze oprogramowanie? Oprogramowanie jest przeznaczone dla wszystkich rodzajów organizacji, niezależnie od wielkości i branży. 

Oprogramowanie przyniesie największe korzyści dla tych firm, które świadomie zdecydowały się na:

Gromadzenie i analizowanie jak największej ilości danych dot. incydentów – a nie tylko analizowanie poważnych wypadków.

Staranie uczyć się na podstawie wniosków, przez powiązanie wniosków z oceną ryzyka oraz systemem zarządzania

zespół

Nasze wsparcie - zarządzanie ryzykiem

Każde przedsiębiorstwo codziennie wstaje przed koniecznością podejmowania decyzji dotyczących zarówno działalności operacyjnej jak i rozwojowej związanej z jego przyszłością. Wraz z globalizacją i liberalizacja rynków ten proces staje się coraz bardzie złożony. W tych warunkach szczególnego znaczenia nabiera umiejętność efektywnego zarządzania ryzykiem działalności przedsiębiorstw.  

W przypadku zainteresowania oprogramowaniem Wolters Kluwer Enablon zapraszamy do kontaktu. 
Zespół Centre of Excellence

“Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”

Peter F. Drucker

Scroll to Top