...

Ochrona danych osobowych

Audit RODO

Audyt Podmiotu przetwarzającego

Kim jest Podmiot przetwarzający?

Przez podmiot przetwarzający, zwany również procesorem, stosownie do art.4 pkt 8 RODO rozumiemy „osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora”.

Jak Administrator kształtuje relacje z Podmiotem przetwarzającym?

Przepis art. 28 ust. 1 RODO nakłada na Administratora obowiązek szczegółowej weryfikacji podmiotu, któremu zamierza on powierzyć przetwarzanie danych osobowych. W praktyce Administrator najczęściej stosuje umowę powierzenia przetwarzania w celu uregulowania praw i obowiązków stron.

Czy Administrator na uprawnienia do kontrolowania Podmiotu przetwarzającego?

Na mocy art. 28 ust. 3 lit. h RODO Administrator ma uprawnienie do kontroli Podmiotu przetwarzającego w zakresie spełnienia obowiązków adresowanych do niego, określonych w art. 28 RODO.

Jak wspieramy naszych Klientów?

Centre of Excellence Sp. z o.o. przeprowadzi audyt Podmiotu przetwarzającego na zlecenie Administratora. Kryteria audytu zostaną określone na podstawie przepisów RODO oraz postanowień umów zawartych pomiędzy Administratorem a Podmiotem przetwarzającym.

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia?

Audyt jest kluczową usługą świadczona przez Centre of Excellence Sp. z o.o. na rynku usług certyfikacyjnych. Posiadamy duże doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu audytów zgodnie z wymogami międzynarodowych instytucji akredytacyjnych. Nasi audytorzy wyróżniają się wysokimi doskonałą techniką prowadzenia audytu oraz posiadają specjalistyczną wiedze adekwatną do obszaru objętego badaniem.

Potrzebują Państwo więcej szczegółów?

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami naszej usługi „Audyt Podmiotu przetwarzającego” zapraszamy do kontaktu: alla.rycek@coe.biz.pl

“Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”

Peter F. Drucker

Scroll to Top