msues

Czym jest MSUES?

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (Pobierz przewodnik)  – to innowacyjne narzędzie zapewniania jakości kształcenia w województwie Małopolskim. Zawierają one 20 standardów, odnoszących się do 4 obszarów. Te obszary to usługi edukacyjno-szkoleniowej, kompetencji kadry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych.

audyt msues

Jakie korzyści daje MSUES Instytucji Szkoleniowej?

Funkcjonowanie Instytucji Szkoleniowej  (IS) zgodnie z MSUES, potwierdzone audytem zewnętrznym świadczonym przez Centre of Excellence Sp. z o.o. (w dalszej częśći CoE) to gwarancja jakości tych usług. CoE to podmiot uprawniony przez WUP w Krakowie, dzięki któremu można uzyskać znak jakości, będący własnością Województwa Małopolskiego. Znak ten uprawnia do oferowania szkoleń w ramach systemu podmiotowego finansowania kształcenia

Warunki, na jakich Instytucja Szkoleniowa może otrzymać znak jakości MSUES oraz korzystać z prawa do używania tego znaku są określone w dwóch dokumentach (linki):

Regulamin używania znaku jakości Małopolskich Standardy Usług Edukacyjno–Szkoleniowych

Umowa licencyjna

Więcej szczegółowych informacji  w Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Dla kogo jest ten standard?

Aby Instytucja Szkoleniowa mogła ubiegać się o przyznanie znaku MSUES, powinny zostać spełnione trzy warunki łącznie:

etapy

Jak przebiega proces weryfikacji Instytucji Szkoleniowej?

Proces weryfikacji zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych i przyznawania znaku składa się z 4 etapów.

Dla kogo jest ten standard?

CoE jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług audytu zewnętrznego na zgodność ze standardem MSUES dla Instytucji Szkoleniowych w województwie Małopolskim. Uprawnienia te zostały nadane przez WUP w Krakowie  w wyniku pozytywnej weryfikacji naszej organizacji oraz przejściu odpowiedniego szkolenia przez zespół audytorów.

Jaki jest cel audytu?

Audyt zewnętrzny prowadzony przez naszych audytorów ma na celu  uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny jakości usług edukacyjno–szkoleniowych świadczonych przez Instytucję Szkoleniową. Kryterium audytu to wymagania zdefiniowane w standardzie MSUES.

Efektem audytu będzie Raport zawierający treści o:

Jak pracujemy ?

Audyty są prowadzone w oparciu o Standardy IIA, wytyczne WUP w Krakowie oraz wewnętrzne procedury zapewniania jakości Centre of Excellence Sp. z o.o. Wszyscy członkowie zespołu audytorskiego posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze usług audytorskich i doradztwa organizacyjnego.

Standard MSUES vs. ISO 9001

Standard MSUES podlega takiemu samemu rozwojowi uwzględniającemu potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron jak standardy ISO – np. ISO 9001. Zakresem usług zrównał się on także ze standardem forsowanym przez PIFS (Polską Izbę Firm Szkoleniowych) – SUS 2.0. Oba standardy stanowią możliwość rejestracji firm szkoleniowych w BUR (Bazie Usług Rozwojowych). Każdy ze standardów wymaga jednak aby był sprawdzony w ramach audytów zewnętrznych. Każdy kto przeczyta oba lokalne standardy – MSUES oraz SUS szybko zauważy korzyść na rzecz tego pierwszego. Ale do Ciebie pozostaje decyzja co wybierasz.

9001 iso

Natomaist ilekroć próbuje się porównać standard systemu zarządzania np. ISO 9001 do standardu MSUES, czy też do SUS – zachęcam do kontaktu z nami. Mimo, że posiadamy kompetencje do certyfikacji wielu standardów odnoszących się do tego typu usług –  w tym MSUES, staramy się wyjaśnić wzajemne pozycjonowanie standardów. Dlatego pokazujemy to w zależności od korzyści krótkoterminowych i długoterminowych. Odpowiadając bardzo krótko na temat wzajemnych powiązań standardów, jako audytor z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że standard MSUES jest częścią standardu ISO. Nie jest on jednak oparty na podejściu procesowym, albowiem jest wycinkiem wymagań doprecyzowanych w kontekście specyfiki usług edukacyjno-szkoleniowych i doradczych – tj. realizacji, kompetencji, analizy potrzeb, etc. Dużo wymagań standardu MSUES odnosi się do art. 8 ISO 9001 – w zakresie realizacji, oraz do art. 7 – w zakresie kompetencji i infrastruktury. To takie główne podobieństwa.

standardy

Definicje usług rozwojowych przedstawionych w opisie precyzyjnie określają ich zakres. Standard MUSES jest dużo łatwiejszym do przyswojenia i wdrożenia niż standard ISO, nie wymaga nawet wsparcia konsultanta. Natomiast jest jak najbardziej możliwe aby zrealizować audyt łączony – standard systemu zarządzania ISO 9001 ze standardem MSUES, gdyż dowody obiektywne zbierane na audycie odpowiadają tożsamym wymaganiom obu standardom, co skraca czas audytów realizowanych niezależnie.

Wsparcie dla Instytucji Szkoleniowej na etapie 2 zapewnia:

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia

pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków
pok. 102, I piętro

Zapraszamy do współpracy Zespół Centre of Excellence

Przewiń do góry