...

Dobra książka – Agent zmiany

Wprowadzenie

Na naszym blogu pisaliśmy już o 2 ciekawych propozycjach lektury na temat „doskonałości organizacyjnej”. Dzisiaj kolejna książka w tym temacie warta uwagi, ale przedstawiająca te temat z innej perspektywy, bo dotyczącej „Agentów zmiany”. Transformacje, zmiany zawsze wiążą się z ryzykiem niepowodzenia, poprzez odrzucenie a nawet sabotowanie przez ludzi propozycji zmiany, czy też związany z nietrafionymi rozwiązaniami, kierunkami zmian. Dlatego ważnym elementem zmiany jest wykorzystanie doskonałości operacyjnej ujętej w procesach, stosowanych narzędziach, zaangażowanych pracownikach do osiągnięcia celu. Obserwujemy to także obecnie gdy organizacje podejmują trud transformacji cyfrowej – wprowadzanie AI (w tym ISO/IEC 42001), czy dostosowania do wymagań NIS 2 (wprowadzenie ISMS – ISO/IEC 27001, lub BCMS – ISO 22301), a wcześniej gdy opierało wdrażanie podejścia procesowego opartego na ISO 9001, albo jego rozwoju na bazie narzędzi Lean Six Sigma. Certyfikacja ISO 42001, ISO 27001, ISO 22301, czy ISO 9001 jest potwierdzeniem, że procesy zmian w tym zakresie  przeszły pozytywnie etap implementacji i budowania doskonałości operacyjnej, a przed organizacją czas ich doskonalenia.

Agent zmiany

Operacyjna doskonałość jest kluczowym celem dla organizacji dążących do utrzymania konkurencyjności i trwałości na ciągle zmieniającym się rynku. Książka “Operational Excellence in Your Organization: The Change Agent’s Handbook for Transformative Initiatives” służy jako kompleksowy przewodnik dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie transformacji organizacyjnych. Podkreśla ona rolę agentów zmiany – osób pełniących funkcje trenerów, mentorów i facylitatorów, które wprowadzają i utrzymują zmiany w organizacji. Agenci zmiany muszą być biegli w pokonywaniu oporu na różnych poziomach organizacyjnych oraz działać jako wszechstronni rozwiązywacze problemów i edukatorzy. Sukces inicjatyw transformacyjnych zależy od rozwijania solidnych zdolności do rozwiązywania problemów w organizacji.

Książka opisuje niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne agentom zmiany do skutecznego działania, podkreślając wiarygodność zarówno wobec liderów, jak i pracowników. Obejmuje techniczne tematy takie jak narzędzia diagnostyczne i doskonalące, kierując czytelników w stronę odpowiednich teorii i praktycznych porad. Autorzy, Fraser Wilkinson i Hervé Duval, wykorzystują swoje łączne 45 lat doświadczenia, aby przedstawić połączenie Lean Operations, Theory of Constraints, Six Sigma, Change Management, Excellence Models, Daily Management oraz Problem Solving. Ta mieszanka tworzy potężny system doskonalenia, który wspiera agentów zmiany na każdym etapie kariery, ponieważ liderzy i menedżerowie również są oczekiwani, aby pełnili funkcję agentów zmiany.

Operational excellence ISO 42001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001

Nawigowanie przy transformacji

W całej książce omawiane są różne ramy i koncepcje, które pomagają agentom zmiany w nawigowaniu i prowadzeniu inicjatyw transformacyjnych. Autorzy podkreślają znaczenie zrozumienia historii i rozwoju struktur organizacyjnych oraz metodologii doskonalenia. Zajmują się tradycyjnymi modelami organizacyjnymi, podkreślając ich pochodzenie i ewolucję, oraz analizują ich znaczenie i skuteczność we współczesnym kontekście. Książka odnosi się również do złożoności przeprojektowywania organizacji i konieczności subsydiarności, promując, aby władza decyzyjna była jak najbliżej poziomu operacyjnego, aby zwiększyć reakcję i odpowiedzialność.

Ponadto książka omawia wdrażanie metodologii doskonalenia, koncentrując się na znaczeniu zmiany kultury, rozwiązywania problemów i systematycznych podejściach do utrzymywania doskonałości. Szczegółowe rozdziały omawiają metody diagnozowania problemów, dokonywania szybkich ocen, organizowania wysiłków wdrożeniowych oraz wykorzystywania różnych narzędzi i technik do napędzania zarówno kulturowych, jak i wydajnościowych doskonaleń. Autorzy przedstawiają praktyczne ramy dla ciągłego doskonalenia, podkreślając równowagę między natychmiastowymi wynikami a długoterminową zmianą kulturową. Wprowadzają potężne koncepcje, takie jak Złoty Trójkąt trwałości, codzienne cykle zarządzania oraz rozwój liderów rozwiązujących problemy.

Końcowe rozdziały i studia przypadków dostarczają rzeczywistych przykładów i zastosowań omawianych koncepcji, ilustrując, jak organizacje pomyślnie przeszły swoje drogi do doskonałości operacyjnej. Te studia przypadków oferują cenne informacje na temat praktycznych wyzwań i sukcesów wdrażania inicjatyw doskonałości operacyjnej. Dodatki dodatkowo wzbogacają książkę, oferując słowniczki, kluczowe wskaźniki wydajności oraz szczegółowe metodologie rozwiązywania problemów, czyniąc ją praktycznym przewodnikiem dla agentów zmiany.

Podsumowanie

Podsumowując, “Operational Excellence in Your Organization” jest wartościowym zasobem dla każdego, kto jest zaangażowany w prowadzenie i utrzymywanie zmian organizacyjnych. Łączy podstawy teoretyczne z praktycznymi zastosowaniami, oferując holistyczne podejście do osiągania doskonałości operacyjnej. Książka jest zaprojektowana jako towarzysz dla agentów zmiany, dostarczając niezbędnych narzędzi, wglądów i inspiracji, aby odnieść sukces w swoich rolach i napędzać znaczące, trwałe doskonałości w swoich organizacjach.

Zapraszamy do kontaktu i  współpracy
Zespół Centre of Excellence & QSCert

Literatura:

  1. “Operational Excellence in Your Organization: The Change Agent’s Handbook for Transformative Initiatives” – Fraser Wilkinson, Herve Duval, 2024, Publisher ‏ : ‎ Productivity Press; ISBN-10 ‏ : ‎ 1032774231, https://www.routledge.com/Operational-Excellence-in-Your-Organization-The-Change-Agents-Handbook-for-Transformative-Initiatives/Wilkinson-Duval/p/book/9781032774237
Scroll to Top