01_antykorupcja_wdrozenie

Projektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (ABMS)

Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (ABMS – Anti-bribery management system)
Inwestorzy, partnerzy biznesowi, pracownicy i udziałowcy muszą mieć pewność, że kierownictwo dokłada wszelkich starań, aby zapobiec nadużyciom na każdym szczeblu organizacji. Norma ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems – Application requirements and guidelines została opracowana, aby pomóc organizacji we wdrożeniu i utrzymaniu proaktywnego systemu antykorupcyjnego.

Jak wspieramy naszych Klientów?
Korzystając z wytycznych zawartych w międzynarodowych standardach ISO (ISO 37001, ISO 37301, ISO 37002, ISO 31000) oraz dostępnych zaleceń różnych jednostek rządowych na całym świecie wspólnie z Klientem projektujemy i wdrażamy System zarządzania antykorupcyjnego (ABMS) dostosowany do specyfiki organizacji.

Jakie korzyści może przynieść wdrożenie ABMS?
Należy zauważyć, że wprowadzenie w firmie Systemu zarządzania antykorupcyjnego (ABMS) nie jest gwarancją, że w firmie nie będą występować przypadki korupcji. ABMS świadczy jednak o zaangażowaniu firmy w skuteczne i efektywne zarządzanie ryzykiem korupcji, przeznaczanie na to zasobów oraz podnoszenie kompetencji i świadomości pracowników.

Potrzebują Państwo więcej szczegółów?
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami naszej usługi „Projektowanie i wdrożenie ABMS” zapraszamy do kontaktu: alla.rycek@coe.biz.pl

antykorupcja outsourcing

Outsorcing funkcji Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (ABMS)

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego (ABMS) Korupcja jest jednym z istotnych ryzyk, na które narażone są organizacje niezależnie od ich wielkości, sektora i charakteru działalności. Czyn ten często skutkuje utratą zaufania klientów, negatywnym oddźwiękiem, a w konsekwencji może doprowadzić do zamknięcia organizacji. Jeśli firma posiada kompetencje w zakresie zapobiegania i wykrywania korupcji, ryzyko wystąpienia niewłaściwych zachowań jest mniejsze, a wystąpienie tego ryzyka może być zidentyfikowane i zarządzane wcześniej niż w innych firmach. Funkcja Pełnomocnika ds. ABMS ma na celu nadzór nad skutecznością systemu antykorupcyjnego poprzez wprowadzenie kultury antykorupcyjnej w organizacji i wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych.

Jakie korzyści może przynieść outsourcing funkcji Pełnomocnik ds. ABMS?

Większa wiarygodność – ustanowienie w strukturze funkcji Pełnomocnika ds. ABMS jest sygnałem dla wszystkich Interesariuszy, że Państwa firma poważnie traktuje zagadnienie walki z korupcją.
Zdobycie wiedzy i doświadczenia – nasz Specjalista ds. ABMS przekaże Państwu swoją wiedzę i swoje doświadczenie w budowaniu skutecznych rozwiązań organizacyjnych.
Efektywność kosztowa – outsourcing funkcji Pełnomocnik ds. ABMS może być mniej kosztowny, niż zatrudnienie pracownika.
Zarządzanie czasem – dzięki outsourcingowi funkcji Pełnomocnik ds. ABMS pracownicy firmy mogą poświęcić więcej czasu na inne aspekty jej działalności.

Potrzebują Państwo więcej szczegółów?
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami naszej usługi „Pełnomocnik ds. ABMS” zapraszamy do kontaktu: alla.rycek@coe.biz.pl

03_antykorupcja_whistleblower

Whistleblowing – Projektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Zgłaszaniem Nieprawidłowości (WMS)

Czym jest Whistleblowing?
Whistleblowing to czynność polegająca na zgłaszaniu nieprawidłowości lub ryzyka jej popełnienia. Badania i doświadczenie pokazują, że duża część przypadków niewłaściwego postępowania dociera do wiadomości organizacji poprzez doniesienia od osób z organizacji lub z jej bliskiego otoczenia. Osoba zgłaszająca nieprawidłowości jest nazywana Whistleblower (Sygnalista).

Dyrektywa o ochronie Sygnalistów – kontekst prawny
W dniu 23 października 2019r. została przyjęta Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Polska ma czas do 16 grudnia 2021r. na implementację Dyrektywy do krajowego porządku prawnego.
Jaki jest skutek implementacji Dyrektywy w Polsce?
Na pracodawców nakłada się obowiązki związane z zapewnieniem kanałów wewnętrznych zgłoszeń oraz ochroną osoby dokonującej zgłoszenia (Sygnalisty). Obowiązki obejmą wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, niezależnie od tego, czy jest to sfera publiczna, czy prywatna. Dyrektywa przewiduje, że dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników konieczność wdrożenia obowiązków może być przesunięta do 17 grudnia 2023 r., jednak w przypadku większych pracodawców (250 i więcej pracowników) datą obowiązywania przepisów będzie 17 grudnia 2021r.

Jak wspieramy naszych Klientów?
Korzystając z wytycznych zawartych w międzynarodowych standardach ISO (ISO 37002) oraz dostępnych dobrych praktyk wdrożeniowych wspólnie z Klientem projektujemy i implementujemy system zgłaszania nieprawidłowości (Whistleblowing Management System – WMS) dostosowany do specyfiki organizacji.

Potrzebują Państwo więcej szczegółów?
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami naszej usługi „Projektowanie i wdrożenie WMS” zapraszamy do kontaktu: alla.rycek@coe.biz.pl

antykorupcja szkolenia

Szkolenia w obszarze Antykorupcji

Cel naszych szkoleń
Nasze szkolenia w obszarze Antykorupcji mają na celu wsparcie organizacji w zakresie skutecznego wykorzystania standardów ISO (International Organization for Standardization) dedykowanych przedmiotowemu obszarowi.
Aktualna oferta szkoleń
Norma ISO 37001 – Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi — Wymagania i wytyczne stosowania
Norma ISO 37002 – Whistleblowing management systems — Guidelines
Norma ISO 31000 – Norma ISO 31000 – Risk management — Guidelines
Potrzebują Państwo więcej szczegółów?
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami naszej oferty szkoleń zapraszamy do kontaktu: alla.rycek@coe.biz.pl

“Jedyną stałą rzeczą w życiu jet zmiana”

Peter F. Drucker

Przewiń do góry