...

ISO 22342 – Security Plan

Wprowadzenie do planu ochrony,
vs. wymagania ISO 22301

Norma ISO 22342:2023 – Security and resilience — Protective security — Guidelines for the development of a security plan for an organization, czyli w wolnym tłumaczeniu „Bezpieczeństwo i odporność – Zabezpieczenia ochronne – Wytyczne dotyczące opracowania planu ochrony dla organizacji” to norma wspierająca opracowanie jednego z dokumentów, jak przedstawiono w tytule. Chociaż jest ona produktem komitetu ISO/TC 292, to nie odnosi się do standardu ISO 22301, nie jest wymaganiem BCMS, lecz odnosi się do ISO 28000. Natomiast często we wdrożeniach BCMS, szczególnie w firmach z kręgów anglosaskich można spotkać „Security Plan” (Planu ochrony), jako dobrą praktykę, albowiem plan łączy w sobie wszystkie elementy dotyczące ochrony obiektu. Jest więc elementem odporności organizacji w odniesieniu do otoczenia, w którym się znajduje, i którego wpływom podlega.

ISO 22301, ISO 22342, BCMS

Cel planu ochrony wg ISO 22342

W obecnych czasach wszystkie organizacje starają się zarządzać ryzykiem związanym z bezpieczeństwem w swoim środowisku, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony swoich aktywów, zachować interesy zainteresowanych stron i osiągnąć swoje cele, bo jest to ich „być albo nie być”. Organizacje czasami muszą ustanowić i utrzymywać ustrukturyzowane podejście do bezpieczeństwa, szczególnie tam gdzie bezpieczeństwo jest silnie związane z core business’em .

Celem planu ochrony, czasami zwanym planem bezpieczeństwa jest zapewnienie, że wszystkie odpowiednie działania i zabezpieczenia są wdrożone w celu ochrony organizacji przed zagrożeniami dla jej bezpieczeństwa. ISO 22342 zawiera wytyczne dotyczące wdrażania planu bezpieczeństwa, którego struktura obejmuje wytyczne dotyczące architektury bezpieczeństwa. Dzięki temu plan bezpieczeństwa można skutecznie zintegrować z istniejącym systemem zarządzania.

Integracja procesów zarządzania ryzykiem w organizacji z modelem planu bezpieczeństwa wspiera właściwe zarządzanie bezpieczeństwem. Plan bezpieczeństwa ma na celu przypisanie odpowiedzialności i obowiązków oraz kierowanie stosowaniem środków kontroli w celu ochrony organizacji przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Zaplanowane podejście, które jest adaptacyjne i zwinne, umożliwia zapewnienie rozwiązań w nieplanowanych sytuacjach. Zagrożenia bezpieczeństwa są dynamiczne i często nieprzewidziane, dlatego niniejszy dokument wprowadza zarówno techniczne, jak i ludzkie elementy adaptacyjnego i zwinnego podejścia planowego.

ISO 22342 uwzględnia techniczne i ludzkie aspekty takiego elastycznego podejścia. Nawet w takich organizacjach, które zajmują tylko część obiektu, jak np. Data Centre, plany ochrony stały się obowiązkowym dokumentem w portfolio BCMS budowanym na bazie ISO 22301. Należy także wspomnieć, że norma nie zawiera szczegółowych kryteriów identyfikacji potrzeby wdrożenia lub wzmocnienia środków zapobiegania i ochrony przed złośliwymi działaniami. Nie ma ona także  zastosowania do usług i operacji świadczonych przez prywatne firmy ochroniarskie. Plany ochrony nie są także wymagane przy certyfikacji systemu zarządzania w oparciu o ISO 22301.

ISO 22301, ISO 22342

Składniki planu ochrony

We wstępie do tego zagadnienia w normie ISO 28000:2022 – “Security and resilience — Security management systems — Requirements”, napisano, że “… Organizacja powinna ustanowić i udokumentować plany i procedury bezpieczeństwa oparte na wybranych strategiach i sposobach postępowania. Organizacja powinna wdrożyć i utrzymywać strukturę reagowania, która umożliwi terminowe i skuteczne ostrzeganie i komunikowanie słabych punktów związanych z bezpieczeństwem i bezpośrednimi zagrożeniami bezpieczeństwa lub trwającymi naruszeniami bezpieczeństwa odpowiednim zainteresowanym stronom. Struktura reagowania powinna zapewniać plany i procedury zarządzania organizacją podczas bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa lub trwającego naruszenia bezpieczeństwa…”. Mamy więc 4 zagadnienia do rozpracowania:

 • Struktura reagowania,
 • Ostrzeżenia i komunikacja,
 • Zawartość planu ochrony,
 • Przywracanie stanu ochrony po naruszeniu.
ISO 22301, ISO 28000, Security plan

A sam plan ochrony zwykle zawiera 4 klauzule, które powinny stanowić jego zawartość, i tak jest to też definiowane w normie ISO 22342:

 • Zarządzanie ochroną, w tym:
  • Postanowienia ogólne (sposób zarządzania planem),
  • Cele ochrony,
  • Zakres planu ochrony,
  • Przywództwo,
  • Przepisy prawne i regulacyjne,
  • Role, obowiązki i odpowiedzialność,
  • Komunikacja,
  • Udokumentowane informacje,
  • Raportowanie,
  • Ocena,
  • Ciągłe doskonalenie,
 • Zarządzanie ryzykiem,
  • Postanowienia ogólne (sposób zarządzania ryzykiem),
  • Zakres, kontekst i kryteria ryzyka związanego z bezpieczeństwem,
  • Ocena ryzyka,
  • Postępowanie z ryzykiem,
  • Poziom akceptacji dla pozostałego ryzyka związanego z ochroną,
  • Komunikacja i konsultacje,
  • Monitorowanie i przegląd,
  • Zarządzanie dokumentacją i rejestrowanie,
 • Kontrola ochrony,
  • Postanowienia ogólne (sposób organizacji kontroli),
  • Poziom ochrony,
  • Procedury kontroli ochrony,
  • Kontrole i zabiegi na poziomie operacyjnym,
  • Planowanie awaryjne na wypadek mało prawdopodobnych i nieprzewidzianych sytuacji,
  • Harmonogram działań związanych z ochroną,
 • Proces kontroli,
  • Postanowienia ogólne (opis procesu kontroli)
  • Dobór środków kontroli,
  • Wdrażanie, testowanie i ocena,
  • Działania monitorujące,
  • Określanie skuteczności,

Po szczegółowy opis poszczególnych elementów planów kontroli należy już sięgnąć do wspomnianej normy, aby nie naruszać zasad licencji. Warto jednak rozważyć utworzenie takiego dokumentu integrującego zagadnienia ochrony i bezpieczeństwa w ramach BCMS tworzonego w oparciu o normę ISO 22301, gdyż coraz częściej tworzone struktury ochrony i bezpieczeństwa w organizacjach potrzebują precyzyjnej informacji związanej z  zarządzaniem tym zakresem zadań.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Centre of Excellence – QSCert

Literatura:

 1. ISO 22342:2023 – Security and resilience — Protective security — Guidelines for the development of a security plan for an organization (https://www.iso.org/standard/50079.html).
 2. ISO 28000:2022 – Security and resilience — Security management systems — Requirements.
 3. ISO 22301:2019 – Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements.
Scroll to Top