...

Norma o dobrym zarządzaniu

Trudno byłoby przemilczeć wydanie tej normy, która chociaż nie jest normą typu A, czyli certyfikacyjną, to pełni rolę wieńczącą 2 norm certyfikacyjnych z komitetu ISO/TC 309. Pisaliśmy na niej na portalu społecznościowym LinkedIn , ale mamy świadomość, że informacja to mogła przejść niezauważona dla części zainteresowanych dlatego, krótki rys o niej w aktualnościach. Obecnie w rodzinie norm serii ISO 37000 mamy niżej wymienione standardy i wytyczne:

  • ISO 37000 – Governance of organizations — Guidance,
  • ISO 37001 – Antibribery Management Systems – Requirements with guidance for use,
  • ISO 37002 – Whistleblowing Management Systems — Guidelines.

Kolejne normy zobaczymy dopiero w następnym roku, a będą to:

ISO/AWI 37004 – Governance of organizations — Governance maturity model
ISO/AWI 37005 – Governance of organizations — Selecting, Creating and Using Indicators: Guidance for Governing Bodies
ISO/AWI 37006 – Indicators of Effective Organizational Governance: Guidance
ISO/WD 37007 – Corporate Governance — guidelines for efficiency measurement
ISO/AWI TS 37008 – Internal Investigations of Organizations — Guidance

Status AWI, WD znikną w momencie wydania, gdyż na obecnym etapie rozwoju są one dopiero w fazie projektu roboczego. Docelowo będą to techniczne specyfikacje.

Dla kogo jest to dobre zarządzanie wg ISO 37000

Norma, a w zasadzie wytyczne ISO 37000 są skierowane do organów nadzorczych i najwyższego kierownictwa, ale mogą być również przydatne dla tych, którzy wspierają je w wykonywaniu ich obowiązków, takich jak: kadra kierownicza, praktycy zarządzania, inne zainteresowane strony. Jako norma na poziomie strategicznym, która może pomóc w propagowaniu systemowego podejścia do zarządzania, także z wykorzystaniem standardów systemów zarządzania powinna stać się częścią „podręcznego portfela wiedzy” wszystkich osób mających do czynienia z systemami zarządzania.

Organizacje, które zastosują niniejsze wytyczne będą lepiej przygotowane do zrozumienia konkurujących ze sobą oczekiwań ich interesariuszy, a także do stosowania wymaganej kreatywnej przedsiębiorczości, kultury, zasad, wydajność i odpowiedzialność, które są niezbędne do osiągnięcia celów organizacji zgodnie ze swoimi wartościami.

Organy zarządzające rozliczają kierownictwo i dbają o to, by kultura, normy i praktyki były dostosowane w organizacji do jej celu. Niniejsze wytyczne określają zasady, które pomogą organom zarządzającym w skutecznym i efektywnym wypełnianiu swoich obowiązków, zwiększając zaufanie, integrację i odpowiedzialność, reaktywność i sprawiedliwość. Organy zarządzające, które stosują te wytyczne, mogą osiągać efektywniejsze wyniki, realizować  odpowiedzialne zarządzanie i etyczne zachowanie. W miarę jak organizacja staje się coraz ważniejsza dla swoich interesariuszy, wzrasta potrzeba dobrego zarządzania oraz wzrasta oczekiwanie na przejrzystość i odpowiedzialność.

Stosując tę normę, zainteresowane strony we wszystkich krajach i sektorach mogą mieć większą pewność, że organy zarządzające podejmują decyzje w sposób odpowiedzialny, rozliczalny, sprawiedliwy, przejrzysty, z zachowaniem zasad uczciwości i informowania poprzez:

  • wiarygodne informacje i rzetelne dane;
  • oczekiwania interesariuszy;
  • oczekiwania etyczne i społeczne;
  • obowiązki w zakresie zgodności;
  • otwarta i uczciwa sprawozdawczość i raportowanie;
  • ograniczenia i wpływy środowiska naturalnego.

Rozsądne podejmowanie decyzji zwiększa zaufanie interesariuszy do organizacji pod względem tego, w jaki sposób prowadzi swoją działalność, w tym sposób podejmowania decyzji oraz sposób osiągania zamierzonych wyników. Korzyści płynące z dobrych rządów mogą odnosić się do samej organizacji, zainteresowanych stron będących właścicielami, oraz inne zainteresowane strony związanych z organizacją pośrednio czy też bezpośrednio.
Dobre zarządzanie oznacza, że podejmowanie decyzji w organizacji opiera się na etosie organizacji, jej kulturze, normach, praktykach, zachowaniu, strukturach i procesach. Dobre zarządzanie tworzy i utrzymuje organizację z jasnym celem, która zapewnia długoterminową wartość zgodną z oczekiwaniami odpowiednich interesariuszy. Wdrażanie dobrego zarządzania opiera się na przywództwie, wartościach oraz strukturze mechanizmów, procesów i struktur odpowiednich dla wewnętrznego i zewnętrznego kontekstu organizacji. Dlatego tak ważna może okazać się jej rola przy rewitalizacji podejścia do standardów systemów zarządzania.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence

Przewiń do góry
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.