Norma o dobrym zarządzaniu

Trudno byłoby przemilczeć wydanie tej normy, która chociaż nie jest normą typu A, czyli certyfikacyjną, to pełni rolę wieńczącą 2 norm certyfikacyjnych z komitetu ISO/TC 309. Pisaliśmy na niej na portalu społecznościowym LinkedIn , ale mamy świadomość, że informacja to mogła przejść niezauważona dla części zainteresowanych dlatego, krótki rys o niej w aktualnościach. Obecnie w rodzinie norm serii ISO 37000 mamy niżej wymienione standardy i wytyczne:

  • ISO 37000 – Governance of organizations — Guidance,
  • ISO 37001 – Antibribery Management Systems – Requirements with guidance for use,
  • ISO 37002 – Whistleblowing Management Systems — Guidelines.

Kolejne normy zobaczymy dopiero w następnym roku, a będą to:

ISO/AWI 37004 – Governance of organizations — Governance maturity model
ISO/AWI 37005 – Governance of organizations — Selecting, Creating and Using Indicators: Guidance for Governing Bodies
ISO/AWI 37006 – Indicators of Effective Organizational Governance: Guidance
ISO/WD 37007 – Corporate Governance — guidelines for efficiency measurement
ISO/AWI TS 37008 – Internal Investigations of Organizations — Guidance

Status AWI, WD znikną w momencie wydania, gdyż na obecnym etapie rozwoju są one dopiero w fazie projektu roboczego. Docelowo będą to techniczne specyfikacje.

Dla kogo jest to dobre zarządzanie wg ISO 37000

Norma, a w zasadzie wytyczne ISO 37000 są skierowane do organów nadzorczych i najwyższego kierownictwa, ale mogą być również przydatne dla tych, którzy wspierają je w wykonywaniu ich obowiązków, takich jak: kadra kierownicza, praktycy zarządzania, inne zainteresowane strony. Jako norma na poziomie strategicznym, która może pomóc w propagowaniu systemowego podejścia do zarządzania, także z wykorzystaniem standardów systemów zarządzania powinna stać się częścią „podręcznego portfela wiedzy” wszystkich osób mających do czynienia z systemami zarządzania.

Organizacje, które zastosują niniejsze wytyczne będą lepiej przygotowane do zrozumienia konkurujących ze sobą oczekiwań ich interesariuszy, a także do stosowania wymaganej kreatywnej przedsiębiorczości, kultury, zasad, wydajność i odpowiedzialność, które są niezbędne do osiągnięcia celów organizacji zgodnie ze swoimi wartościami.

Organy zarządzające rozliczają kierownictwo i dbają o to, by kultura, normy i praktyki były dostosowane w organizacji do jej celu. Niniejsze wytyczne określają zasady, które pomogą organom zarządzającym w skutecznym i efektywnym wypełnianiu swoich obowiązków, zwiększając zaufanie, integrację i odpowiedzialność, reaktywność i sprawiedliwość. Organy zarządzające, które stosują te wytyczne, mogą osiągać efektywniejsze wyniki, realizować  odpowiedzialne zarządzanie i etyczne zachowanie. W miarę jak organizacja staje się coraz ważniejsza dla swoich interesariuszy, wzrasta potrzeba dobrego zarządzania oraz wzrasta oczekiwanie na przejrzystość i odpowiedzialność.

Stosując tę normę, zainteresowane strony we wszystkich krajach i sektorach mogą mieć większą pewność, że organy zarządzające podejmują decyzje w sposób odpowiedzialny, rozliczalny, sprawiedliwy, przejrzysty, z zachowaniem zasad uczciwości i informowania poprzez:

  • wiarygodne informacje i rzetelne dane;
  • oczekiwania interesariuszy;
  • oczekiwania etyczne i społeczne;
  • obowiązki w zakresie zgodności;
  • otwarta i uczciwa sprawozdawczość i raportowanie;
  • ograniczenia i wpływy środowiska naturalnego.

Rozsądne podejmowanie decyzji zwiększa zaufanie interesariuszy do organizacji pod względem tego, w jaki sposób prowadzi swoją działalność, w tym sposób podejmowania decyzji oraz sposób osiągania zamierzonych wyników. Korzyści płynące z dobrych rządów mogą odnosić się do samej organizacji, zainteresowanych stron będących właścicielami, oraz inne zainteresowane strony związanych z organizacją pośrednio czy też bezpośrednio.
Dobre zarządzanie oznacza, że podejmowanie decyzji w organizacji opiera się na etosie organizacji, jej kulturze, normach, praktykach, zachowaniu, strukturach i procesach. Dobre zarządzanie tworzy i utrzymuje organizację z jasnym celem, która zapewnia długoterminową wartość zgodną z oczekiwaniami odpowiednich interesariuszy. Wdrażanie dobrego zarządzania opiera się na przywództwie, wartościach oraz strukturze mechanizmów, procesów i struktur odpowiednich dla wewnętrznego i zewnętrznego kontekstu organizacji. Dlatego tak ważna może okazać się jej rola przy rewitalizacji podejścia do standardów systemów zarządzania.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence

Przewiń do góry