...

ISO 45002 – Jak wdrożyć SZBHP

Wprowadzenie do przewodnika ISO 45002

Miesiąc temu napisałem o tej normie na profilu zawodowym na Linkedin’ie. Trochę zaskoczony tym, że tak dużo ludzi zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, systemami zarządzania w tym zakresie nie podzieliło się nawet anonsem o jej wydaniu. A wydana w lutym b.r. stanowi wytyczne wdrażania systemu zarządzania ISO 45001, chociaż nie jest przez twórców traktowana jako norma interpretacyjna. A mowa o normie ISO 45002:2023 –  Occupational health and safety management systems — General guidelines for the implementation of ISO 45001:2018. Być może niektórzy mogą ją kojarzyć z serią norm BS 45002:2018 – w częściach od 0 do 3, która dość dobrze trafiła w potrzeby rynku na etapie wdrażania i transferu SZBHP ze standardu OHSAS 18001 do nowych wymagań ISO 45001. Ale w tym przypadku jest to produkt komitetu ISO/TC 283 przedstawiony w sumie aż na 80 stronach. Dla porównania norma ISO 22301, która ma podobne wspomaganie we wdrożeniu w postaci normy ISO 22313 zawarła takie wsparcie na 60 stronach.

Większość form, która podjęła już trud wdrożenia standardu ISO 45001 i certyfikowała go w trybie nowej certyfikacji, czy też transferu z OHSAS 18001, chociaż akredytacja w tym zakresie była mało rozpowszechniona w Polsce uzna, że publikacja takiego przewodnika jest mocno spóźniona, bo 5 lat po publikacji ISO 45001. Jednakże intencją wydawcy było przede wszystkim podzielenie się doświadczeniem zebranym przez ten okres, gdyż wytyczne do wdrożenia zostały przedstawione w publikacji: ISO. ISO 45001:2018: Occupational health and safety management systems – A practical guide for small organizations. Geneva: ISO, 2020. W sumie też spóźnione o 2 lata, lecz jeszcze w okresie tzw. przejściowym.

ISO 45001, ISO 45002, certyfikacja

Działalność wydawnicza komitetu ISO/TC 283

Mimo, że komitet ISO/TC 283 Occupational health and safety management powołał aż 13 subkomitetów, to wydał od 2018 roku dopiero 4 normy:

 • ISO 45001:2018 – Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use,
 • ISO 45002:2023 – Occupational health and safety management systems — General guidelines for the implementation of ISO 45001:2018,
 • ISO 45003:2021 – Occupational health and safety management — Psychological health and safety at work — Guidelines for managing psychosocial risks,
 • ISO/PAS 45005:2020 – Occupational health and safety management — General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic.

A dwa projekty norm są dopiero na etapie DIS (40.60 – zamkniętego głosowania po 1 etapie):

 • ISO/DIS 45004 – Occupational health and safety management — Guidelines on performance evaluation,
 • ISO/DIS 45006 – Occupational health and safety management — Guidelines for organizations on preventing and managing infectious diseases.

Można powiedzieć „…szału nie ma…”, ale zwykle to tłumaczymy tym, że do rzadkości należy sytuacja, że normy kreują rzeczywistość, tzn. są wydawane dla potrzeb kształtowania zmian w obszarze tematycznym, którego dotyczą. Dlatego też z lekkim uśmiechem patrzymy na certyfikaty ISO 45005. Z jednej strony dobry marketing , z drugiej strony niewiedza spowodowały, że niektóre placówki medyczne dały się naciągnąć na taką certyfikacją – nic nieznaczącą, nigdzie nie wymaganą, nigdzie nie uznawaną a najgorzej, że za publiczne pieniądze. Dla porównania norma ISO 22301, która ma już kilkadziesiąt norm wspomagających wdrożenie i rozwój systemu zarządzania, które zawierają tworzenie BIA, BCP nie stanowią dokumentu odniesienia dla jakiejś szemranej certyfikacji. A nawet nie przy certyfikacji ISO 22301 ich wykorzystanie pod kątem np. ubezpieczeń zakładów produkcji ciągłej ma zasadnicze znaczenie.

ISO 45001, ISO 45002, certyfikacja

Zawartość przewodnika ISO 45002

Przewodnik jest zbudowany na takich samych zasadach jak norma ISO 45001, czyli układ wymagań od art. 4 do art.10. Oczywiście zachęcam do lektury i sprawdzenia czy zastosowane w swoich systemach rozwiązania są jakoś zbieżne z przykładami przedstawionymi w tym dokumencie. A jest ich licząc na szybko z 70. Sam pkt 4 dotyczący kontekstu organizacji został przedstawiony na 8 stronach, co przy pół strony w normie zasadniczej powinno zachęcić do sięgnięcia po wytyczne. Przedstawmy je w części aby zainspirować do często słabo rozpracowanego tematu analizy otoczenia dalszego i bliższego, czyli normowo zwanego kontekstem.

„…Organizacja powinna mieć świadomość, że kwestie zewnętrzne i wewnętrzne mogą się zmieniać, dlatego należy je monitorować i dokonywać przeglądów. Wskazane jest, aby organizacja przeprowadzała przeglądy swojego kontekstu w zaplanowanych odstępach czasu oraz poprzez działania takie jak przegląd zarządzania. Przykładami zagadnień zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na zamierzone wyniki systemu zarządzania bhp są:

 • sytuacja gospodarcza i finansowa, działalność gospodarcza;
 • sektor biznesu, rynki zbytu, działalność w handlu międzynarodowym, potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron (kontrahentów, firm ubezpieczeniowych itp.);
 • wymagania dotyczące łańcucha dostaw, w tym współczesnego niewolnictwa;
 • zagrożenia terrorystyczne;
 • innowacje technologiczne, ewolucja sprzętu, produktów i systemów, znajomość skutków BHP dla produktów i sprzętu roboczego;
 • niepokojów politycznych i społecznych;
 • wymagania prawne i inne wymagania, w tym ustawodawstwo, porozumienia sektorowe, konwencje i dobrowolne porozumienia, do których organizacja się podpisała;
 • potrzeby i oczekiwania instytucjonalne;
 • położenie geograficzne przedsiębiorstwa;
 • problemy środowiskowe, które mogą mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo, w tym zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska;
 • potencjalne sytuacje kryzysowe, w tym pandemie, ale także powodzie, trzęsienia ziemi itp.

Przykładami kwestii wewnętrznych, które mogą wpływać na zamierzone wyniki systemu zarządzania BHP są:

 • konsultacji i uczestnictwa, kwestii zgłaszanych przez pracowników i inne zainteresowane strony, które mogą mieć wpływ na wewnętrzne działania organizacji i jej system zarządzania bhp;
 • wymagania wewnętrzne, w tym polityki i praktyki, misja, wizja, wartości, cele, strategie, umowy i wytyczne;
 • co w przeszłości było znane jako przyczyna obrażeń i złego stanu zdrowia;
 • struktura organizacyjna i model zarządzania, zakres prac, przesunięcia prac, role, funkcje i obowiązki;
 • centra robocze i dystrybucja;
 • demografia (np. płeć pracowników, przedział wiekowy, tożsamość rasowa, zakres języków, pracownicy niepełnosprawni);
 • warunki i rozszerzenie zakresu usług i działalności;
 • globalizacja i internalizacja przedsiębiorstwa;
 • różnorodność kulturowa (np. integracja, tożsamość rasowa i pochodzenie, przekonania kulturowe i religijne, biegłość językowa, umiejętność czytania i pisania oraz poziom wykształcenia);
 • zasoby finansowe, ludzkie (dostępność, kompetencje itp.) i technologiczne (dostępność i warunki wyposażenia, produktów, obiektów, systemów i miejsc pracy) oraz dystrybucja zasobów;
 • planowanie ogólne;
 • procesy, produkty i usługi.

Organizacja może zdecydować się na udokumentowanie tych informacji, jeżeli chce przyjąć bardziej ustrukturyzowane podejście do swojego systemu zarządzania bhp. Jednakże brak takiej dokumentacji nie powinien wpływać na zdolność organizacji do ubiegania się i wykazywania zgodności z ISO 45001, jeżeli może ona udowodnić ustrukturyzowane podejście za pomocą innych środków. Organizacja może wykorzystać różne metodologie do określenia i oceny kwestii zewnętrznych i wewnętrznych. Jednym z przykładów jest analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń…”

To tylko część rozpracowania tematu kontekstu, a gdy prześledzi się wspomniane 8 stron można zbudować sobie stałą potrzebę monitorowania tego elementu systemu, gdyż kreuje on stosunkowo dużo zmian w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na nasz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Do takich samych działań zachęcamy organizacje, które mają wdrożony system zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301, gdzie bezpieczeństwo biznesu też zawiera element ludzki.

ISO 45001, ISO 45002, certyfikacja, SZBHP

Konkluzja z wytycznych ISO 45002

Dzięki komitetowi ISO TC/283 mamy dzisiaj produkt podsumowujący 5 lat obecności na rynku normy ISO 45001. Dobre praktyki, przykłady, rozwinięcia opisowe wymagań mogą stanowić dobrą podstawę do doskonalenia, szkoleń wewnętrznych, odświeżenia wiedzy w zakresie SZBHP.

Normy ISO są tworzone inaczej niż standardy prywatne, które zwykle zawierają wskazówki interpretacyjne, w tytule nazywane wymagania z wytycznymi stosowania zawierające wskazówki interpretacyjne, tzn. jak należy rozumieć sformułowania. Jednakże każdemu kto jako normę odniesienia przyjmuje standardy ISO, w tym wypadku ISO 45001 powinna przyświecać zasada tworzenia kompendium wiedzy w zakresie systemu na bazie oficjalnych norm wydanych przez właściwy komitet techniczny. Dlatego też zachęcamy Państwa do sięgnięcia po lekturę normy ISO 45002 chociażby na zasadach porównania, odświeżenia. Taki benchmark propozycji i zastosowanych rozwiązań. Niestety nasz PKN nie jest zbytnio szybki z tłumaczeniami w tym zakresie, ale mając na podorędziu np. litewski odpowiednik można za przyzwoitą cenę pozyskać normę anglojęzyczną i samodzielnie wykonać tłumaczenie. Takie podejście przyjęliśmy w zakresie, który jest nam potrzebny dla prowadzenia wewnętrznych kalibracji, i do tego też zachęcamy naszych klientów.

Niezależnie od standardu ISO 45001 zachęcamy także aby spojrzeć szerzej na bezpieczeństwo, w którym bezpieczeństwo i higiena pracy jest tylko jednym z wymagań i potrzeb organizacji. Takim drogowskazem może być tematyka odporności organizacji, która zawarta jest w normie związanej z ISO 22301, a mianowicie ISO 22316.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Centre of Excellence / QSCert-Poland

Scroll to Top