...

ISO 45006 – Zapobieganie chorobom zakaźnym

Krótkie intro o ISO 45006

Końcówka roku 2023 to czas publikacji m.in. normy ISO 45006:2023 – Occupational health and safety management. Guidelines for organizations on preventing, controlling and managing infectious diseases (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne dla organizacji dotyczące zapobiegania, kontrolowania i zarządzania chorobami zakaźnymi). Norma jest rozwinięciem aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy ujętych w ISO 45001 w odniesieniu do sytuacji, które stanowiły powszechność w okresie pandemicznym, gdy wiele organizacji chciało jak najlepiej zabezpieczyć miejsce pracy i pracowników przed rozpowszechnianiem się zagrożenia infekcji związanych z COVID-19. Ma on a jednak trochę inny charakter niż opracowana i udostępniona publicznie norma ISO/PAS 45005:2020, która była pomocna przy opracowywaniu rozwiązań organicznych na czas pandemii.

ISO 45006, choroby zakaźne

Choroby zakaźne w miejscu pracy

Choroby zakaźne są coraz częściej uznawane za poważne wyzwanie dla zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. Decyzje i działania związane z zapobieganiem chorobom zakaźnym i zarządzaniem nimi mają wpływ na pracowników w organizacji i inne osoby, które odwiedzają miejsce pracy, mają kontakt z pracownikami lub mogą być dotknięte działaniami organizacji. ISO 45006 stanowi odpowiedź na ryzyko, jakie choroby zakaźne stanowią dla pracowników i innych zainteresowanych stron (np. klientów, opinii publicznej, dostawców, pracowników innych organizacji, członków rodzin i innych osób). Istnieje szeroka gama chorób zakaźnych o potencjalnym wpływie na zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, które mogą wahać się od bardzo łagodnych do bardzo poważnych, w zależności od charakteru choroby zakaźnej. Kluczowe cechy chorób zakaźnych (warto przeczytać Klauzulę 5) są głównym czynnikiem ryzyka stwarzanego dla pracowników i innych zainteresowanych stron.

Niektóre choroby zakaźne nie są zaraźliwe i zarażają tylko osobę, która zachoruje na daną chorobę i zwykle nie przenoszą się z człowieka na człowieka (np. legionelloza lub malaria), podczas gdy inne są zaraźliwe i mogą rozprzestrzeniać się od jednej osoby do zarażenia innych (np. grypa, COVID-19, ospa, zapalenie wątroby, salmonelloza, gruźlica, Ebola i HIV/AIDS), aż do pandemicznego rozprzestrzeniania się choroby włącznie. Wpływ chorób zakaźnych pod względem ciężkości może różnić się w zależności od osoby, w zależności od podstawowych warunków zdrowotnych (np. astma, cukrzyca, otyłość, siła układu odpornościowego) oraz czynników takich jak wiek, płeć i sytuacja społeczno-ekonomiczna. Skutki mogą być poważniejsze, gdy występuje jedna lub więcej takich okoliczności.

ISO 45006, Meetings

Co zawiera norma ISO 45006?

ISO 45006 zawiera wytyczne dotyczące zapobiegania lub ograniczania narażenia na czynniki zakaźne i ich przenoszenia oraz zarządzania ryzykiem dla pracowników i innych zainteresowanych stron związanym z chorobami zakaźnymi. Wspiera on zasadę, że pracownicy nie powinni być zobowiązani do pracy w miejscach, w których nie wdrożono odpowiednich środków zapobiegawczych i kontrolnych.

Wytyczne są ogólne i mają zastosowanie do organizacji niezależnie od charakteru działalności, świadczonych usług, wielkości lub złożoności. Uznano w nich, że wiele mniejszych organizacji nie posiada dedykowanych działów lub funkcji, takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP), zarządzanie obiektami, zasoby ludzkie lub specjaliści ds. chorób zakaźnych. Ponadto wytyczne te podejmują temat zarządzania ryzykiem związanym z chorobami zakaźnymi, które:

  • stwarzają ryzyko poważnej choroby lub śmierci i mogą mieć wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan pracowników i innych odpowiednich zainteresowanych stron;
  • stwarzają mniejsze ryzyko dla zdrowia, a jednocześnie mają znaczący wpływ na organizację, jej pracowników i inne odpowiednie zainteresowane strony.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące określonych funkcji są dostępne w organizacjach zawodowych oraz w szerokim zakresie norm krajowych i międzynarodowych.

Organizacje stosujące ISO 45001 mogą wykorzystać ten dokument do poprawy zarządzania BHP poprzez odniesienie odpowiednich klauzul do cyklu PDCA:

  • Plan: zaplanuj, co należy zrobić, aby organizacja mogła pracować bezpiecznie;
  • Wykonaj: zrób to, co organizacja zaplanowała zrobić;
  • Sprawdź: zobacz, jak dobrze działa;
  • Działaj: podejmuj działania w celu poprawy lub zmiany kontroli, które nie są skuteczne.

Przyjęcie podejścia systemowego ułatwia koordynację zasobów i wysiłków oraz umożliwi organizacjom lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z chorobami zakaźnymi, zapewniając ich uwzględnienie w istniejących procesach BHP. To co mnie zaciekawiło to artykuły 11 i 12, które zwykle są mało obwarowane zasadami a stanowią czynnik transmisji zakażeń. Dotyczą one higieny osobistej, oraz podróży związanych z praca, a drugi z nich z kolei miejsc pracy znajdujących się pod kontrolą organizacji, w tym spotkania i wizyty kontrahentów i klientów oraz dostawy do pracy, ale także praca w domu, w organizacjach wielooddziałowych, etc.

ISO 45006, Home office, telepraca

Podsumowanie – po co nam ISO 45006?

ISO 45006 nie ma stanowić pojedynczego zestawu zaleceń krok po kroku. Zawiera wytyczne umożliwiające ciągłe doskonalenie i zapewnienie, że organizacja reaguje na incydenty chorób zakaźnych, w tym epidemie i pandemie. Ponadto dokument ma na celu uzupełnienie normy ISO 45001 poprzez dostarczenie wytycznych zgodnych z wymaganiami normy ISO 45001. Dlatego norma ta może być wykorzystywany niezależnie przez każdą organizację w celu poprawy wyników w zakresie BHP. Dodałbym jeszcze, że może stanowić element budowy odporności organizacji w sytuacjach, których dotyczy, a więc ma związek z ciągłością jej funkcjonowania – ISO 22301. Oby nigdy nie powtórzyły się takie sytuacje, jednakże niezależnie od naszych oczekiwań warto w sytuacji post pandemicznej wykorzystać możliwość opracowania własnych regulacji w tym zakresie. Tak jak wspomniałem na początku wpisu norma ta bardziej jest zorientowana na działania prewencyjne związane z ekspozycją na choroby zakaźne w miejscu pracy, w podróżach służbowych, etc.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence&QSCert

Bibliografia:

  1. ISO 45006:2023 Occupational health and safety management. Guidelines for organizations on preventing, controlling and managing infectious diseases – https://www.iso.org/standard/64361.html
Scroll to Top