...

ISO 27040 – Bezpieczeństwo pamięci masowej

Co nowego w ISO/IEC 27040:2024?

W ubiegłym miesiącu opublikowano aktualizację normy ISO/IEC 27040 – Information technology. Security techniques. Storage security (w dalszej częśći w skrócie ISO 27040). Zmiany w  nim zawarte dotyczą mają charakter techniczny, wymagają więc uwagi.  Rozszerzono zakres normy o wymagania dodane w klauzulach 7, 9 i 10 – czyli organizacyjne, fizyczne i technologiczne mechanizmy kontroli przechowywania danych.  Ponadto struktura klauzul została ściślej dostosowana do normy ISO/IEC 27002:2022, co ułatwia jej zrozumienie w kontekście SZBI. Pozmieniano załączniki w znaczący sposób, bo część została usunięta, a część informacji w nich przeniesiono do podstawowych klauzul.

Jak można przeczytać we wprowadzeniu „…ISO 27040 zawiera szczegółowe wymagania techniczne i wytyczne dotyczące sposobu, w jaki organizacje mogą osiągnąć odpowiedni poziom ograniczenia ryzyka poprzez zastosowanie sprawdzonego i spójnego podejścia do planowania, projektowania, dokumentowania i wdrażania bezpieczeństwa przechowywania danych. Bezpieczeństwo przechowywania odnosi się do ochrony danych zarówno podczas ich przechowywania w systemach technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), jak i podczas ich przesyłania przez łącza komunikacyjne związane z przechowywaniem. Bezpieczeństwo pamięci masowej obejmuje bezpieczeństwo urządzeń i nośników, działania związane z zarządzaniem urządzeniami i nośnikami, aplikacjami i usługami oraz kontrolowanie lub monitorowanie działań użytkowników w okresie eksploatacji urządzeń i nośników, a także po zakończeniu użytkowania lub zakończeniu okresu eksploatacji…”

ISO 27040, ISO 27002, ISO 27001, ISO 42001

Istota bezpieczeństwa pamięci masowej wg ISO 27040

Bezpieczeństwo pamięci masowej jest istotne dla każdego, kto jest zaangażowany w posiadanie, obsługę lub korzystanie z urządzeń do przechowywania danych, nośników i sieci. Obejmuje to menedżerów wyższego szczebla, nabywców produktów i usług pamięci masowej oraz innych nietechnicznych menedżerów lub użytkowników, a także menedżerów i administratorów, którzy mają określone obowiązki w zakresie bezpieczeństwa informacji lub pamięci masowej, obsługi pamięci masowej lub którzy są odpowiedzialni za ogólny program bezpieczeństwa organizacji i rozwój polityki bezpieczeństwa. Jest to również istotne dla każdego, kto jest zaangażowany w planowanie, projektowanie i wdrażanie architektonicznych aspektów bezpieczeństwa sieci pamięci masowej.

ISO 27040 zawiera przegląd koncepcji bezpieczeństwa pamięci masowej i powiązanych definicji. Obejmuje on wymagania i wytyczne dotyczące zagrożeń, projektowania i aspektów kontroli związanych z typowymi scenariuszami i obszarami technologii pamięci masowej. Ponadto zawiera odniesienia do innych międzynarodowych norm i raportów technicznych, które dotyczą istniejących praktyk i technik, które można zastosować do bezpieczeństwa pamięci masowej.

Sama norma poza częścią terminologiczną ma jakby dwie części . Podstawowa struktura jej rozpoczyna się od wprowadzenia do bezpieczeństwa pamięci masowej w klauzuli 6 – czyli od przeglądu i koncepcji, po którym następują oddzielne klauzule dotyczące mechanizmów kontroli organizacji (klauzula 7), mechanizmów kontroli ludzi (klauzula 8), mechanizmów kontroli fizycznych (klauzula 9) i kontroli technologicznych (klauzula 10), które są istotne dla systemów i ekosystemów pamięci masowej.

ISO 27040, ISO 22301

Przykłady z normy ISO 27040.

Aby nie naruszyć warunków licencji może tylko wybiórczo pewne rzeczy wskażemy, które zostały zawarte w części wymagań, tj. Compliance i ciągłości działania, np.

  • w zakresie zgodności – art. 7.4 c) zapewnienie zgodności pamięci masowej z obowiązkami użytkownika w zakresie monitorowania. Należy upewnić się, że pamięć masowa spełnia obowiązki użytkownika w zakresie monitorowania, tj. warstwa pamięci masowej powinna uczestniczyć w zewnętrznych środkach rejestrowania audytu; zdarzenia rejestrowania audytu powinny być monitorowane i w razie potrzeby ostrzegane.

Norma ISO 22301 określa strukturę i wymagania dotyczące wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania ciągłością działania, który rozwija ciągłość działania odpowiednią do wielkości i rodzaju wpływu, jaki organizacja akceptuje po wystąpieniu zakłócenia. Wymagania określone w normie ISO 22301 są ogólne i mają mieć zastosowanie do wszystkich organizacji lub ich części, niezależnie od rodzaju, wielkości i charakteru organizacji. Zakres zastosowania tych wymagań zależy od środowiska operacyjnego i złożoności organizacji. Wymagania określone w normie ISO 22301 odnoszą się do kontekstu organizacji, przywództwa, planowania, wsparcia, operacji, oceny wyników i doskonalenia.

Norma ISO/IEC 27002:2022, 5.30 określa znaczenie gotowości ICT do zapewnienia ciągłości działania (IRBC) w celu zapewnienia dostępności informacji organizacji i innych powiązanych zasobów podczas zakłóceń. Norma ISO/IEC 27031 (obecnie w rewizji) opisuje koncepcje i zasady IRBC. Zapewnia również ramy metod i procesów w celu identyfikacji i określenia wszystkich aspektów (takich jak kryteria wydajności, projektowanie i wdrażanie) w celu poprawy gotowości ICT organizacji do zapewnienia ciągłości działania. Ramy te mają zastosowanie do każdej organizacji (prywatnej, rządowej i pozarządowej, niezależnie od wielkości), która opracowuje swój program gotowości ICT do zapewnienia ciągłości działania i wymaga, aby jej usługi/infrastruktury ICT były gotowe do wspierania operacji biznesowych w przypadku pojawiających się zdarzeń i incydentów oraz związanych z nimi zakłóceń, które mogą mieć wpływ na ciągłość (w tym bezpieczeństwo) krytycznych funkcji biznesowych. Umożliwia również organizacji mierzenie parametrów wydajności, które korelują z jej IRBC w spójny i uznany sposób.

ISO 27040, ISO 27001

Podsumowanie

Dla wszystkich tych, którzy zmagają się z bezpieczeństwem pamięci masowych, a więc dla wdrożeniowców, backup’owców, norma ta powinna stać się takim przewodnikiem – jak te zagadnienie systemowo poukładać w SZBI opartym na ISO 27001, ale także pokazać tą część ciągłości działania w kontekście gotowości ICT do jej zapewnienia.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu,
Zespół Centre of Excellence & QSCert

Bibliografia:

  1. ISO/IEC 27040:2024 – Information technology. Security techniques. Storage security – https://www.iso.org/standard/80194.html,
  2. ISO/IEC 27002:2022 – Information security, cybersecurity and privacy protection. Information security controls – https://www.iso.org/standard/75652.html
Scroll to Top