...

Szkolenia z etyki

Jak skuteczne szkolenia etyczne mogą zmieniać oblicze firmy?

Szkolenia etyczne stanowią osnowę wszelkich szkoleń z zakresu antykorupcji. Chociaż w samych wymaganiach ISO 37001 nie znajdziemy odniesienia do etyki – użycia tego słowa, to pojawia się ono w części drugiej – wytycznych, i to m.in. w relacji do szkoleń. Niniejszy artykuł to krótkie przypomnienie kluczowych elementów związanych rolą tych szkoleń. Posłużył mi do tego ciekawy tekst w magazynie Risk&Compliance, – patrz bibliografia, który jest jednym z cenniejszych źródłem wiedzy dla nas w zakresie Compliance i ryzyka.

Wprowadzenie do szkoleń etycznych i ich znaczenia

W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, gdzie firmy nieustannie ewoluują, szkolenia etyczne stanowią istotny element w budowaniu świadomości pracowników. Kluczowe jest zrozumienie, że odpowiedzialność za działania i decyzje spoczywa na każdej osobie w organizacji. Szkolenia z etyki i zgodności z przepisami nie tylko wzmacniają tę świadomość, ale również chronią pracowników przed presją i pokusami nieetycznego postępowania.

ISO 37001, szkolenia z etyki, ISO 37301

Znaczenie powtarzalności i aktualności w szkoleniach

Ważne jest, aby szkolenia były regularnie powtarzane i aktualizowane, aby były zgodne z ciągle zmieniającymi się realiami społecznymi i biznesowymi. Stałe odświeżanie wiedzy jest kluczowe, aby utrzymać pozytywne efekty sesji szkoleniowych.

Rola procesu "czterech oczu" w decyzjach firmowych

Większość firm stosuje zasadę “czterech oczu”, która wymaga, aby ważne decyzje były zatwierdzane przez co najmniej dwóch niezależnych pracowników. Jest to istotny element w ograniczaniu możliwości nieuczciwych działań, a także w promowaniu przejrzystości i odpowiedzialności.

Cel szkoleń: 100% przeszkolonych pracowników

Celem każdej firmy powinno być przeszkolenie 100 procent pracowników. Dzięki temu redukuje się ryzyko systematycznych odchyleń oraz incydentów jednorazowych. Szkolenia powinny obejmować różnorodne tematy, od ochrony danych po bezpieczeństwo w miejscu pracy, a ich forma powinna być dostosowana do charakteru działalności firmy.

ISO 37001, ISO 37301, zaufanie, szkolenia z etyki

Motywowanie i informowanie jako główne cele szkoleń

Szkolenia powinny służyć nie tylko informowaniu, ale również motywowaniu pracowników. Jest to kluczowe w promowaniu odpowiednich zachowań zgodnych z przepisami i regulacjami. Monitoring odchyleń od tych standardów może służyć jako wskaźnik skuteczności szkoleń.

Angażowanie wszystkich pracowników w proces szkoleniowy

Ważne jest, aby wszyscy pracownicy uczestniczyli w szkoleniach, nawet ci, którzy mogą początkowo wydawać się oporni. Działania te zapobiegają sytuacjom, w których nieliczni mogą stać się źródłem problemów etycznych lub zgodności w organizacji. Kierownictwo wyższego szczebla powinno dawać przykład, uczestnicząc w sesjach szkoleniowych.

Podsumowanie

Szkolenia etyczne są kluczowym elementem w tworzeniu bardziej etycznego i odpowiedzialnego środowiska pracy. Dzięki nim firmy mogą nie tylko zmniejszać ryzyko niewłaściwego postępowania, ale również wspierać kulturę zgodności i odpowiedzialności. Regularne aktualizacje i zaangażowanie wszystkich pracowników są niezbędne, aby szkolenia były skuteczne i przynosiły pożądane efekty. Takie odniesienie ma zastosowanie także do wdrożenia wymagań standardu ISO 37301 – Systemy zarządzania zgodnością

“Długotrwała skuteczność szkoleń wymaga ciągłego odświeżania wiedzy i zaangażowania pracowników na każdym szczeblu organizacji.”

Nie zapominajmy więc o tym aby poza szkoleniami stricte związanymi z zapobieganiem korupcji, mechanizmów antykorupcyjnych pamiętać jak istotną rolę w kształtowaniu postaw mają szkolenia z etyki.

Bibliografia:

  1. Perspektywy – Szkolenie z etyki. Patrick Henz, Risk & Compliance, 10-2023 (https://riskandcompliancemagazine.com)
Scroll to Top